Drammen Idrettsråds Solidaritetsfond er etablert for å støtte idrettsaktiviteter blant barn og unge i Drammen som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å delta i slike aktiviteter. Fondet gir økonomisk støtte direkte til idrettslagene slik at de kan dekke kontingent, treningsavgifter, eller nødvendig utstyr for å delta på lik linje med andre. Hensikten med fondet er å fremme inkludering og like muligheter for alle barn og unge til å delta i organisert idrett, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Dette bidrar til å fremme fysisk aktivitet, sosial tilhørighet, og positiv utvikling blant ungdom i lokalsamfunnet.

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og vårt svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle»

AdobeStock_107360802.jpeg

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Midlene skal understøtte:  
Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6-19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.   
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. 

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Forutsetning for at idrettslag skal kunne etablere Solidaritetsfondet er:

  1. Etablere eget kontonummer/prosjektnr
  2. Etablere inkluderingsansvarlig/kontaktperson
  3. Styrevedtak på oppretttelse av Solidaritetsfondet


Følg link om ditt idrettslag ønsker å etablere lokalt Solidaritetsfond: SvarskjemaEkstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten (jotform.com)

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond bidrar idrettslaget til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ turneringer/utstyr/transport og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker økonomisk støtte, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.
Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten, legat og fond kan søke til.
Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond samsvar med kriterier og anbefalte retningslinjer

Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til  Solidaritetsfondets logoer med eget klubbnavn, anbefalte retningslinjer, veiledning og tips til hvordan ditt idrettslag kan jobbe med Solidaritetsfondet.

DIR ønsker at idrettslag etablerer enkle men troverdige rutiner for tildeling.  Det oppfordres til samarbeid med Kirkens Bymisjons utlånssentral v/Skattkammeret, skole, helsesøster, sosiallærer og andre aktører som kan være med på å senke barrierer for deltagelse.

AdobeStock_134844994.jpeg

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .

Om ditt idrettslag ønsker å etablere lokalt Solidaritetsfond, eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med Drammen idrettsråd v/Janne Cecilie Hafskjold(Sissi) på epost: janne.hafskjold@drammenir.no, mob.nr: 90 74 75 01

Idrettslag med etablert Solidaritetsfond- kan søke Drammen idrettsråd om midler. Forutsetning for å søke er at lokalt fond ikke har midler tilgjengelig. Ta kontakt med Drammen idrettsråd.

Idrettsråd eller idrettslag utenfor Drammen kommune som ønsker å etablere Solidaritetsfondsmodellen fra Drammen idrttetsråd, ta kontakt, så hjelper vi deg i gang.

Solidaritetsfondets logo eies av Drammen og Asker idrettsråd og kan ikke benyttes uten godkjenning.