Bærekraftige idrettsanlegg, hva, hvorfor og hvordan?

Klima- og miljøhensyn er blitt en del av samfunnsansvaret vi alle må ta. I Norge stilles det blant annet krav til hvor energieffektive byggene våre skal være, og hvilke oppvarmingsløsninger vi kan benytte oss av. Hvordan kan vi bruke minst mulig energi? Hvilke løsninger har minst klimagassutslipp? Hvordan bygger vi bærekraftig?

Bærekraft

Da FN i 2015 vedtok sine bærekraftsmål [1], tok man i større grad en tidligere hensyn til at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre. FN definerer bærekraftig utvikling som "utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov". Bærekraftig utvikling handler altså ikke bare om klima og miljø, men også om økonomi og sosiale forhold. Målet med bærekraftig utvikling er å bygge med god ressursforvaltning med tanke på klima og miljø, samtidig som man skaper økonomisk vekst og bedrer sosiale forhold i samfunnet.

Bærekraftige bygg og anlegg

Essensen i begrepet "bærekraftig utvikling" er å tilrettelegge for framtiden. Dette gjøres gjennom å sikre at ressurser ikke går varig tapt, og at de forvaltes på en god måte. Denne tankegangen er spesielt viktig at blir implementert i bygge- og anleggsprosjekter, både ved nybygg og rehabilitering, da slike prosjekter ofte er svært ressurskrevende.