Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Om Idrettsrådet i Drammen

Idrettsrådet i Drammen er en paraplyorganisasjon for 114 registrerte idrettslag i Drammen kommune  med ca. 28.000 medlemskap.

Idrettsrådet har to administrativt ansatte og vi har kontorer på Idrettens Hus i Drammen. 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Drammen Idrettsråd fungerer som en paraplyorganisasjon for idrettslagene i Drammen, og representerer et bredt spekter av sporter og aktiviteter innenfor kommunens grenser. Organisasjonens hovedmål er å fremme idrett og fysisk aktivitet blant alle aldersgrupper, med et særlig fokus på barn og unge. Gjennom å tilby støtte, veiledning og ressurser til sine medlemslag, arbeider Drammen Idrettsråd for å sikre at idrettstilbudet er tilgjengelig og inkluderende for hele befolkningen i Drammen.

Idrettsrådet fungerer også som en brobygger mellom idrettslagene og lokale myndigheter. Det arbeider for å sikre at idrettslagene har de nødvendige fasilitetene og områdene de trenger for å drive med sine aktiviteter, og at disse er tilrettelagt for et mangfold av brukere. Videre er Drammen Idrettsråd engasjert i å fremme idrettens samfunnsmessige verdi, blant annet gjennom å understreke viktigheten av frivillighet, fellesskap og helse.

Organisasjonen er også aktiv i å søke om midler og ressurser som kan bidra til å utvikle idretts- og aktivitetstilbudet i kommunen, samt å representere medlemslagene i politiske saker som angår idretten lokalt. Gjennom samarbeid, dialog og felles innsats arbeider Drammen Idrettsråd for at idrett og fysisk aktivitet skal være en grunnleggende og verdifull del av samfunnslivet i Drammen.

 

DIRs prioriterte arbeidsoppgaver 2023-2025

Styret og administrasjon i Drammen idrettsråd skal i perioden 2023-2025 gi følgende hovedområder prioritet:

  • Likebehandling av lagseide anlegg med kommunale anlegg

Idrettsanlegg som eies av idrettslagene er for kommunen like verdifulle som kommunalt eide anlegg. Drammen kommune gir kun helt begrensede tilskudd til drift og vedlikehold av lagseide anlegg. Forholdet innebærer at idrettslag med lagseide anlegg må ta penger fra aktivitet for å drifte anleggene. Differansen i hva som benyttes av ressurser er ikke rettferdig og må utjevnes på en helt annen måte enn hva som har vært tilfellet til nå.

  • Utvikling av nye anlegg

Det er i Drammen kommune en betydelig underdekning av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Idrettslagene har i en undersøkelse foretatt i 2023 meldt inn 85 anleggsbehov. Utvikling av disse anleggene vil skape aktivitet, engasjement, fysisk aktivitet og levende lokale møteplasser. Alternativt vil entusiasme og lokal samhandling dø ut. Idrettslagene vil ikke alene klare å gjennomføre anleggsutviklingen. Drammen kommune må understøtte utviklingen med tydelige økonomiske bidrag. 

  • Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse

Temaplanen skal godkjennes i juni 2023. Idrettsrådet ønsker med planen et tydelig fundament for all utvikling innen idrettsområdet de nærmeste årene. Idrettsrådet har bidratt med innspill i planarbeidet og må fortsett med å påvirke planens innhold og utforming helt frem til endelig vedtak. Idrettsrådet legger til grunn at videre prioriteringer i Drammen følger retningslinjer nedfelt i planen og vil være en pådriver for å følge opp dette. 

  • Aktive Lokalsamfunn

Aktive Lokalsamfunn er Drammenidrettens modell for utvidet samfunnsansvar. Drammen idrettsråd har inspirert, koordinert og understøttet idrettslag, skole, barnehager og andre til å skape nye samhandlingsformer og møteplasser i alle kommunedeler. Drammen idrettsråd vil fortsette dette arbeidet. Som helt vesentlig nå, er å etablere varig og bærekraftig finansiering. Drammen idrettsråd vil arbeide tett med Drammen kommune for å få forutsigbare løsninger på plass fra 2024. 

  • Inkludering

Drammen har store utfordringer med utenforskap. Drammen idrettsråd skal fortsette sitt arbeid med å motivere og belønne idrettslag som tar et ekstra ansvar for inkludering av alle grupper som ikke naturlig søker til lagets aktiviteter.

  • Idrettsrådets grunnleggende ansvar og oppgaver iht. kapitel 8 i NIFs lov

Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Videre skal idrettsrådet være et samarbeidsorgan mellom klubber og mellom klubber og kommune. Drammen idrettsråd vil arbeide for å oppfylle vårt ansvar i alt daglig arbeide. I dette, en rekke store og små saker hvor idrettsrådet må gjøre avveininger og ta stilling ut ifra det beste for helheten.