Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Idrettsglede for alle i Drammen: Ekstramidler åpner nye dører

Drammen idrettsråd viser til tidligere sendt brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 20.des. 2023 om ekstraordinært tilskudd på kr kr 3 675 378,- til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene skal understøtte:
Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Idrettslag har ansvar for å benytte midlene i tråd med kriterier fra Kulturdepartementet og Drammen idrettsråd. Det er ikke et krav at midlene må benyttes i 2024.
Idrettslag som har oppgitt eller allerede har en egen konto for Solidaritetsfondet må selv sørge for å overføre midlene til oppgitt konto. (NIF utbetaler til idrettslagets hovedkonto)
Idrettslag som har oppgitt prosjektnummer, må selv sørge for at midlene som benyttes knyttes til dette prosjektnummeret.

Se fordelingen av midlene i filen til høyre.