Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Til deg det er varslet om

På denne siden finner du informasjon om saksgangen i en varslingssak. Du finner også informasjon om hvilke rettigheter du har hvis noen har varslet om deg til et organisasjonsledd i norsk idrett.

Norsk idrett tar alle varsler på alvor. Dette betyr at du skal føle deg trygg på at alle parter i en varslingssak blir behandlet på en god måte. Det kan være svært belastende å være både varsler og den det er varslet om. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en person du stoler på, som kan være med i samtaler som støtteperson dersom du ønsker det.

Om varselet har kommet inn til et idrettslag, idrettsråd, særforbund eller en idrettskrets, anbefales det å oppnevne to saksbehandlere. Det er en av disse som vil ta kontakt med deg og informere om at det er kommet inn et varsel, og helt kort forklare hva det handler om. Du vil deretter bli invitert til en samtale for å finne ut hva som har skjedd. I samtalen kan du gjerne ta med den en støtteperson dersom du ønsker.

Under samtalen du inviteres til, får du vite mer om varselet og hva andre personer har opplevd og sett. Du vil også få vite hvem som har varslet, så lenge varsler ikke er anonym. Din rett til kontradiksjon og innsyn i saken skal bli ivaretatt i prosessen. Dette innebærer at samtalen skal være en arena der du får informasjon om de påstander som er rettet mot deg, og det er en samtale der du kan fortelle din side av saken om du ønsker. Du har likevel ingen plikt til å delta i samtalen eller fortelle hva du mener har skjedd.

Når saksbehandlerne har samlet inn informasjon og hatt en samtale med de personene som er av interesse i saken, vil de konkludere på om de mener det har skjedd noe som er i strid med idrettens regler og retningslinjer. Saksbehandlerne vil deretter legge dette frem for styret i organisasjonsleddet. Styret bestemmer så hva konklusjonen i saken skal være. Her kan et utfall være at man får en skriftlig advarsel, at man blir oppsagt eller utestengt fra idrettslaget for en periode, eller at det ikke har skjedd noe kritikkverdig. Du kan lese mer om ulike sanksjoner her.

Hvis saken er av mer alvorlig karakter, kan den løftes videre opp til idrettens påtalenemd og domsutvalg. Det er viktig å presisere at dette er idrettens juridiske system, og at dette ikke må forveksles med det ordinære domstolsapparatet. En sak vil fortsatt kunne behandles som straffesak eller sivilsak, samtidig som den behandles i idrettens juridiske system.

Les mer om idrettens påtalenemd og domsutvalg.

Dersom du er i et ansettelsesforhold i idretten, vil også arbeidsmiljølovens regler få betydning.