AdobeStock_107360802.jpeg

Ti punkter til en politiker fra Drammen

For politikere i Drammen, vil et nært samarbeid med Drammen idrettsråd ikke bare styrke idretten og fysisk aktivitet i kommunen, men også bidra til økt livskvalitet, sosial samhørighet, og økonomisk utvikling. Samarbeidet kan sikre at politiske beslutninger reflekterer behovene og ønskene til lokalsamfunnet, noe som er avgjørende for bærekraftig utvikling. Her er de ti viktigste grunnene for at DU som er politiker i Drammen bør samarbeide med Drammen idrettsråd:

  1. Fremme folkehelsen: Samarbeid kan sette søkelys på tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant innbyggerne, noe som er viktig for å redusere risikoen for ensomhet og livsstilssykdommer.
  2. Støtte lokalsamfunnet: Idrettsrådet representerer lokale idrettsforeninger. Samarbeidet kan sikre at disse foreningenes behov og interesser tas hensyn til i kommunal planlegging og beslutningstaking.
  3. Utvikle idretts og aktivitetsfasiliteter: En politiker kan arbeide sammen med idrettsrådet for å sikre at det finnes tilstrekkelige og gode idretts og aktivitetsfasiliteter som møter lokalsamfunnets behov.
  4. Fremme sosial inkludering: Idrettsaktiviteter kan være en viktig arena for integrering og inkludering av ulike grupper i samfunnet, inkludert innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne.
  5. Styrke barne- og ungdomsidretten: Samarbeid kan sørge for at barn og unge får muligheten til å delta i organiserte idrettsaktiviteter, noe som er viktig for deres fysiske og mentale utvikling.
  6. Økonomisk støtte: Politikere kan arbeide for å sikre offentlig finansiering eller andre ressurser til lokale idrettsprosjekter og -aktiviteter.
  7. Arrangere idrettsarrangementer: Samarbeid kan føre til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Drammen, noe som kan ha positive økonomiske og sosiale effekter for lokalsamfunnet.
  8. Fremme frivillighet: Idrettsforeninger er ofte avhengige av frivillige. Samarbeid kan støtte rekruttering og opplæring av frivillige til idrettsaktiviteter.
  9. Utvikle talent: Samarbeidet kan bidra til talentutvikling innenfor ulike idretter ved å sikre gode treningsprogrammer og -fasiliteter.
  10. Fremme Drammen som en aktiv og attraktiv by: Samarbeidet kan bidra til å markedsføre Drammen som en aktiv by der idrett og fysisk aktivitet står sentralt, noe som kan tiltrekke seg både innbyggere og besøkende.

Les mer om oss i lenken under.