Spillemidler_forside.jpg

Viktige endringer i Tilskuddsordningen for Idrettsanlegg fra 2023 til 2024

Kulturdepartementet har nylig publisert den oppdaterte utgaven av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" for 2024. Her er en oversikt over noen av de viktigste endringene fra 2023-utgaven:

Oppdatering av Innholdsfortegnelse

Kapittelinndelingen har blitt justert, og nummereringen av enkelte seksjoner er endret for å bedre organisere innholdet.

Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav

Det har vært noen språklige justeringer og endringer i kravene til dokumentasjon for å tydeliggjøre prosessen. Disse justeringene skal gjøre det enklere for søkere å forstå og følge kravene.

Endringer i beregning av tilskudd

Tilskuddsbeløp og satser har blitt oppdatert for enkelte anleggstyper. For eksempel har noen maksimale tilskuddsbeløp blitt justert for å reflektere endrede kostnader, slik at de bedre samsvarer med dagens økonomiske realiteter.

Krav til Anlegg

Det er gjort endringer i kravene til enkelte anleggstyper, inkludert spesifikke tekniske krav og krav til universell utforming. Disse endringene skal sikre at anleggene er tilgjengelige for alle og oppfyller moderne standarder.

Økt tilskudd til geografiske områder

Listen over geografiske områder som kvalifiserer for økt tilskudd har blitt oppdatert. Dette inkluderer prosentvise justeringer av tilleggsbeløp for å gi bedre støtte til regioner med spesielle behov.

Spesifikke anleggstyper

Nye typer anlegg og justeringer i eksisterende kategorier er lagt til eller endret. For eksempel har kriterier for tilskudd til aktivitetsparker og enkle haller blitt justert for å dekke flere behov.

Rehabilitering og universell Utforming

Kravene til rehabilitering av eldre anlegg og ombygging for universell utforming har blitt oppdatert for å klargjøre hvilke tiltak som er støtteberettiget. Dette skal hjelpe til med å modernisere og forbedre eksisterende fasiliteter.

Administrative bestemmelser

Endringer i de administrative bestemmelsene inkluderer oppdaterte saksbehandlingsprosedyrer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette skal gjøre tildelingsprosessen mer effektiv og gjennomsiktig.

Nye anleggstyper i Kapittel 7

I kapittel 7 i 2024-utgaven er det inkludert følgende nye anleggstyper og oppdateringer:

  • Lysanlegg: Tilskuddssats for lysanlegg til utendørsanlegg uten fastsatt særskilt tilskuddssats er satt til kr 700 000.
  • Vanningsanlegg: Tilskudd for fastmonterte vanningsanlegg for aktivitetsflater er satt til kr 700 000.
  • Fotballhaller: En ny kategori for overtrykks- og dukhaller for fotball er inkludert, med tilsvarende tilskuddssatser som permanente haller.
  • Aktivitetsparker: Nye satser for aktivitetsparker med minimum 8 enkeltstående anleggstyper, med en maksimal tilskuddssats på kr 2 500 000.
  • Hestesportanlegg: Nye tilskuddsordninger for hestesportanlegg, inkludert ridehaller og stallplasser med spesifikke tilskuddssatser.

Disse endringene reflekterer en utvidelse av tilskuddsberettigede anleggstyper og justeringer i tilskuddsbeløp for å tilpasse seg nye behov og kostnadsnivåer.

Last ned de nye bestemmelsene ved å følge lenken i margen til høyre.