AdobeStock_81220893.jpeg

Innspill til HU møtet 30.1.2024

Att: -Kommunedirektøren -Hovedutvalget for kultur, Idrett, frivillighet og byliv Drammen 25.01.24 Angående sak 2/24 og sak 3/24 til behandling i HU tirsdag 30. januar 2024 Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv skal 30. januar behandle to saker innenfor idrettsfeltet, begge relatert til leie av Drammenshallen for Drammen Håndballklubb. Drammen idrettsråd har ikke blitt involvert i utredningen av sakene. Drammen idrettsråd er heller ikke forelagt sakene for uttalelse i forkant av møtet. Begge forhold er fra kommunens side åpenbare brudd på samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet. Under punkt 3 i denne er angitt:

  • DIR har hørings- og uttalerett i alle saker som angår idretten i kommunen.
  • DIR er høringsinstans og gir råd til DK i saker som berører idretten i kommunen.

For idrettsrådet er det underlig at kommunen ikke involverer idrettsrådet i saker som så åpenbart er innenfor vårt felt. Vi tar det for gitt at avtalebruddet ikke er en bevisst handling fra kommunen, men skyldes manglende forankring av avtalen i organisasjonen og med dette en ubevisst feil under saksbehandlingen. Iht. avtalen har kommunen selv ansvar for å forankre avtalen i egen organisasjon.

Drammen kommune har også ved tidligere anledninger brutt avtalen på samme punkt som nå. For å unngå lignende i fremtiden, ber idrettsrådet på nytt kommunen å legge inn «høring med de frivillige rådene» som et fast avstemmingspunkt i sitt saksbehandlingsverktøy. Med dette vil man eliminere muligheten for denne type avtalebrudd.

Idrettsrådet er kjent med at kommunen arbeider med en tilsvarende sak som 2/24 for leie av Marienlyst. Heller ikke her er idrettsrådet informert eller involvert og vi har dermed et mulig avtalebrudd i Drammen kommune.

Vi ber Drammen kommune om en oppklaring av bruddene på samarbeidsavtalen.

Det er kun syv måneder siden kommunen vedtok en temaplan for idrettsområdet. Planen er ment å gjelde frem til 2030.

Under utarbeidelse av temaplanen anbefalte idrettsrådet ved gjentagende anledninger at det ble gitt føringer for temaer som kunne komme opp knyttet til både kommersiell og ikke-kommersiell toppidrett. Utfordringer i sakene som nå er til behandling, var kjent allerede under utarbeidelse av temaplanen. 

Kommunen ønsket ikke å ta inn strategiske tanker knyttet til toppidrett i temaplanen og for de to sakene i kommende HU-møte har vi derfor ingen veiledning i den underliggende temaplanen.

I hovedutvalgets sak 11/23 ble det vedtatt «Føringer for samarbeid med toppidrett». Slutninger i denne er tatt inn som veiledning i de to sakene som nå skal behandles. 

Idrettsrådet og idretten i Drammen ble i langt mer begrenset grad enn hva som gjaldt for temaplanen involvert i forarbeidet til saken. I saken ble det ikke gjort vurderinger om ulike grensesnitt fra kommunen i forhold til hhv. kommersiell- og ikke-kommersiell toppidrett. 

En forenklet sammenfatning av saken er i kortform:

  • For kommune, næringsliv, omdømme, innbyggeres livskvalitet og rekruttering av barn til idrett har toppidrett tydelige og positive verdier.
  • Kommunens bidrag til toppidrett skal beregnes og være synlig. Endringer i grensesnittet mellom kommune og toppidrett skal gjennomføres gradvis og skånsomt.

Drammen idrettsråd støtter de vurderingene som ble gjort i saken. Det ville vært en styrke for fremtidige saker om man i dokumentet også problematiserte mulig utfordringer i kommunens tilnærming til kommersiell- vs. ikke-kommersiell toppidrett.

***********************************

Til sak 2/24 om ny leieavtale har DHK selv sendt inn et innspill hvor de bestrider beregningen av ny leie. Vurderingene fra DHK fremstår som grundige og faglig forankret. Med ny kunnskap som DHK her bringer inn, ber Drammen idrettsråd kommunen om å vurdere leiebeløpet på nytt.

Foreslått ny leie for DHK er en dobling fra tidligere leienivå. Gitt at kommunen ikke samtidig kompenserer denne utfordringen med et tilskudd som foreslått i sak 2/24, er ikke endringen i rammebetingelsene for DHK i kategorien «gradvis og skånsomt». Vi antar kommunen selv har vurdert en utforming av ny leieavtale hvor leietaker mer gradvis blir belastet ny leie.

I forslaget til leieavtale er det gjort endringer fra tidligere slik at andre brukere av Drammenshallen ved egne arrangementer kan etablere kioskdrift. I tidligere leieavtale har forhold rundt dette vært utfordrende. Idrettsrådet støtter endringen. Vi oppfatter en tydelig intensjon om at kioskdrift for andre brukere skal være kostnadsfri, men anbefaler uansett at ordet «vederlagsfritt» innarbeides i avtaleteksten. 

Fra Buskerudtrampetten (BT) har vi også mottatt spørsmål om hvilke tekniske innretninger kiosken har eller skal få. BT har store behov for lagring av varer i kjølerom under sitt arrangement, dette gjelder sikkert også for andre leietakere fra breddeidretten. BT ønsker også at beløpet hvis man ønsker å leie kafeen til sine arrangementer blir spesifisert i avtalen.

Til sak 3/24 har Drammen idrettsråd ingen innvendinger til forslaget om et årlig tilskudd til DHK med kr. 400.000 slik det dette er beskrevet i saksfremlegget. Som en absolutt forutsetning for vår støtte til forslaget er at det verken for 2024 eller senere år, som følge av tilskuddet, ikke skjer reduksjoner i andre budsjettposter på idrettsområdet. Dette både innenfor andre tilskuddsordninger og drift-/vedlikehold av anlegg. Tilskuddet tas ene og alene fra merinntekten kommunen får fra utleie av Drammenhallen til DHK.

Av saksfremlegget fremgår det ikke om kommunen har vurdert andre måter for kompensasjon til DHK enn et rent støttebeløp utarbeidet innenfor reglementet for statsstøtte. En alternativ måte å kompensere klubben på kan være å inngå en avtale om kjøp av tjenester fra DHK. Dette f.eks. innenfor omdømmebygging, bruk av bilde-/filmrettigheter, etablering av nye arrangementer, tilgang til klubbens personalressurser for bruk utad m.m. Vi oppfatter at denne type positive effekter av kommersiell toppidrett ligger til grunn for den overordnede positive vinklingen på toppidrett i sak 11/23. En innretning av kompensasjonen som gir kommunen og klubb ytterligere nærhet vil ventelig også gi andre positive effekter for klubben.

I saksfremlegget angir kommunedirektøren at andre «toppidrettsklubber» vil ha en forventning om å få tildelt støtte og at «et støttebeløp i denne saken vil kunne bli førende for tilsvarende saker». Idrettsrådet slutter seg til kommunedirektørens forventning. Andre aktører i kommunen både innenfor kommersiell og ikke-kommersiell toppidrett vil merke seg saken og kommunen må forberede for at disse ønsker tilsvarende bidrag fra kommunen. Flere av disse kan via statlige tilskuddsordninger allerede være i ferd med å «bruke opp» fribeløpet for statsstøtte noe som ytterligere kan motivere for en annen innretning av kompensasjonen til DHK enn som et rent tilskudd. 

 

Mvh

Drammen idrettsråd

 

Per Fjeld-Olsen                                                  Geir V. Skinnes
Styreleder                                                         Daglig leder