Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Innspill til sak 0015/24, finansiering av moderasjonsordninger i private skolefritidsordninger

Drammen idrettsråd oppfatter saksfremlegget fra kommunedirektøren som svært mangelfullt i forhold til temaet som behandles i saken. Det angis tre argumenter for å avvikle moderasjonsordningene for de lokale IFO`ene, men det gjennomføres ingen vurderinger av hvorvidt det er grunner til ikke å avvikle moderasjonsordningene. Vi ser ikke at dette er en korrekt måte å legge frem en slik sak på. Som særlig utfordrende er at et vedtak som kommunedirektøren fremmer, vil ha store negative konsekvenser. Disse er ikke drøftet i fremlegget.

Kommunedirektørens argumenter for ikke å videreføre de statlige tilskuddsmidlene ut til idrettslag med IFO er:

1) Kommunen kan ikke benytte statlige midler til å finansiere private SFO.
2) Kommunen kan ikke påvirke kvalitet m.m.
3) Hvis kommunen skal fortsette å videreføre statlige midler til de lokale IFO`ene så vil dette kunne skape presedens for andre som ønsker å etablere SFO-ordninger.

Drammen idrettsråd bestrider hvert og en av de tre argumentene kommunedirektøren anfører.

I innspillet trekker vi særlig fram fire forhold:

1) Saksfremlegget er svakt og uten vurdering av negative konsekvenser.
a. Saken blir med dette svært mangelfullt belyst for dere politikere.

2) Vi finner ikke hjemmel for Kommunedirektørens utsagn om at kommunen ikke har mulighet til å videreføre statlige midler.
a. Eventuelt kan forholdet enkelt justeres slik at kommunens vedtekter gjenspeiler praksis i Drammen.

3) De negative konsekvensene er svært omfattende.
a. Ut over en kraftig nedskalering av aktivitet i flere kommunedeler også eliminering av en svært velfungerende arena for integrering og inkludering.

4) Økonomiske konsekvenser for kommunen er ikke beregnet.
a. Både på kort og lang sikt vil en avvikling av IFO være økonomiske belastende for Drammen kommune.

Les hele innspillet ved å følge lenken under.