Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Kommunale treningstider 2024-25: Din guide til årets tildeling.

I henhold til retningslinjer for fordeling av treningstid i kommunale idrettshaller og gymsaler i Drammen kommune skal hallfordelingen være klar innen uke 23. Vedlagt ligger en Excel-fil med fordeling av treningstid i kommunale haller og gymsaler (Hovedfordelingen 2024-2025 til DIR). Det er mange ulike ark, og man finner de ulike arkene nederst til venstre i Excel. De er organisert alfabetisk i følgende rekkefølge: 1) Flerbrukshaller, 2) Fotballhallen 3) Gymsaler og aktivitetssaler.

Krav til rapportering på bruk av treningstid

Idrettslagene må melde tilbake en internfordeling til kommunen, sånn at kommunen har oversikt over hvilke lag som er hvor med hensyn til sikkerhet, samt at vi får lagt inn riktig faktureringsgrunnlag for det kommende året. For priser – se nytt punkt nedenfor. Vi ønsker at man melder tilbake så raskt man har satt opp en internfordeling, sånn at vi får gjenfordelt eventuell ledig tid eller overført den til strøtimeordning. Det for å sikre at vi får mest mulig aktivitet i anleggene våre.

Vi oppfordrer alle til å ha en god og konstruktiv dialog med andre idrettslag, så man kan bytte tider ved behov, frigjøre tid ved manglende utnyttelse, eller samarbeide der det er mulig . Kommunen må varsles om bytter, selve dialogen skal foregå mellom klubbene.

Siste frist for å melde tilbake internfordelingen er skolestart i Drammen kommune, den 19. august, 2024. Internfordelingen skal oversendes til undertegnede på e-post. Oppdaterte kalendere vil deretter sendes til hver skole. Det vil ikke være anledning til å hente ut nøkkel/nøkkelkort eller starte treningene før branninstruks er signert og internfordelingen er oversendt kommunen. Får vi ikke en internfordeling tilbake vil idrettslaget eventuelt kunne tape treningstiden.

Klagemulighet

Drammen idrettsråd er klageinstans med hensyn til fordelingen som nå sendes ut. Fordelingen for haller og gymsaler er gjort i henhold til retningslinjene som er vedtatt av politikerne den 09.03.2022 (vedlagt). Noen idrettslag har fått avslag da de ikke er søknadsberettiget fordi de ikke er et lag under DIR og NIF, eller ikke har sin naturlige trenings og konkurransearena i en idrettshall. Eventuelle klager på fordelingen som er gjort må rettes til Drammen idrettsråd.

Fordelingen for fotballhallen er gjort i dialog mellom kommunen og kommunens idrettslag i et fordelingsmøte den 27.05.2024. De ledige timene overføres strøtimeordningene og det til da være førstemann til mølla.  

Varighet

For flerbrukshallene og gymsaler gjelder treningstiden fra skolestart til og med uke 22. Med noen få unntak, får man som oftest trent til skoleslutt. Trening i skolenes ferier må avtales direkte med skolen, ved rektor.

Skolene og virksomhet idrett og friluftsliv kan sette av tid til egne arrangementer i sine respektive haller. Leietaker vil da få varsel på e-post.

Leietaker kan sette opp kamper under egne treningstider, eller så skal kampene legges til helgen. Trening om helgen må vike for kamper og arrangementer.

For Åssiden fotballhall gjelder tildelingen fra 1. november – 15. april. For treninger før og etter denne perioden er det førstemann til mølla- prinsippet som gjelder.

Pris

Priser revideres årlig i kommunens handlings- og økonomiplan. Det er normalt at prisen justeres med kommunal deflator hvert år, gjeldende fra nyttår. Fra 2023 til 2024 var økningen på 4,3 prosent. Beløpene ble både rundet opp og ned, noen små justeringer kan derfor forekomme. Neste prisendring vil vedtas i november.

For å se priser i 2023 og 2024, se følgende side: Prisliste kommunale idrettshaller og gymsaler | Drammen kommune

Vilkår, krav og instrukser

 • For leie av skolens lokaler (inkludert haller, gymsaler og aktivitetssaler) gjelder Vilkår for leie av skolelokale | Drammen kommune (også lagt ved denne e-posten)
 • Vi minner om at avtalen er mellom hver enkelt halleier (som oftest skolen) og idrettslaget, og at idrettslagene derfor må forholde seg til instrukser og beskjeder fra skolens ansatte, eller Drammen eiendom KF som byggeier. Dersom skolen har egne branninstrukser eller dokumenter for leieavtalene er det de som gjelder.  
 • Foruten Drammenshallen og Åssiden fotballhall er jeg kun kontaktperson for utleie, og bistår skolene med å fylle hallene/salene med aktivitet om kveldene og i helgene. Hvis det skulle være noe feil på bygningsmassen på kveldene eller er i helgene skal man ringe til nummeret til Drammen eiendom KF 32 04 30 00. Feil ved bygningsmassen kan eksempelvis være vannlekkasjer, brann, ødelagte dører, knuste ruter og liknende. Ved å ringe nummeret til Drammen eiendom KF blir man overført til Avarn, som skal rykke ut på vegne av kommunen. Hør med skolen dere leier av ved oppstart, da enkelte skoler har bestemte regler for denne bistanden fra Avarn.
 • For feil på idrettsutstyr som håndballmål, basketkurver og liknende skal man ta kontakt med skolen, eller undertegnede for Drammenshallen og Åssiden fotballhall. Ødelagt utstyr skal ikke brukes. Det kan ikke forventes å få svar på slike henvendelser eller henvendelser om booking utenfor skolens åpningstider. Henting av nøkler/nøkkelkort må og gjøres i skolens åpningstid.
 • Alle leietakere forplikter seg til å signere og oversende en branninstruks til kommunen før oppstart. Det er mange ulike trenere, så det er viktig at den ansvarlige i hallen ved trening til enhver tid er kjent med brann- og rømningsveier, samt slokkeutstyr.
 • Kommunens budsjetter er ikke veldig innholdsrike om dagen, og samtidig har vi sett en økt forekomst av hærverk, rot og forsøpling det siste året. For at kommunen slipper å måtte bruke unødvendige tid ressurser på opprydning, og heller bruke midlene på å tilrettelegge for aktivitet ber vi om at det legges økt fokus å gjennomgå lokalene etter bruk, samt lære brukerne opp i god bruk av lokaler. Vi er og klare over at skolens bruk av lokalene også medfører noen utfordringer, men vi må alle bidra. Det er ikke kapasitet til å vaske skolehallene om helgen, så slik den etterlates på fredag er slik det blir seende ut for de neste som kommer på lørdag og søndag. Det hjelper og å være nøye med at man ikke slipper inn andre som ikke skal være i hallen. Så skal det sies at vi og opplever at mange har stort eierskap til anleggene og det setter vi pris på!
 • Dersom treningstider og kamper enten byttes, lånes eller flyttes, skal dette avtales med kommunen i forkant. Spesielt flytting av kamper må avtales med kommunen før man henvender seg til Norges håndballforbund region sør eller andre særforbund/særkretser.
 • Bookinger fra 16-22 og i helgene gjøres via e-post, i påvente av nytt bookingsystem. Bookinger gjøres til virksomhet idrett og friluftsliv, foreløpig ved ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no,
 • Brudd på vilkårene eller reglementene som er vedlagt denne e-posten kan medføre krav til erstatning, bøter eller eventuelt tap av treningstid.
 • For leie av Åssiden fotballhall gjelder «regler Åssiden fotballhall» (vedlagt)
 • For Drammenshallen vil et revidert sett med ordens og trivselsregler sendes ut før oppstart. 

 

Ønsker alle en fin sommerferie når den tid kommer! Vi gleder oss til en ny sesong. Vi har og ansatt en ny person som skal få ansvar for bookinger i alle kommunale idrettshaller og gymsaler, fra og med denne høsten. Mer info kommer.

 

Med vennlig hilsen

Arena, kultur, idrett og friluftsliv
Ole-Petter Askim Vatne
Rådgiver idrett – Virksomhet idrett og natur

Telefon: 453 91 586
E-post: ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no