Den kommunale støtten fordeles til alle idrettslag i Drammen. Fordelingen av hodestøtte baserer seg på aktivitetstall innrapportert av idrettslagene selv ifm Samordnet rapportering. Foreninger som ikke har aktivitet for målgruppen 6-19 år er ikke berettiget hodestøtte. I tillegg gis det en grunnstøtte til alle idrettslag, fleridrettslag får en liten støtte i forhold til hvor mange gruppestyrer man har. Idrettslag som drifter egne anlegg får også tildelt noe støtte til dette.

Dette er anleggstypene som får tilskudd:

 • Skytterbane
 • Nærmiljøanlegg
 • Slalombakke
 • Tennisbane
 • Fotball natur 11
 • Fotball natur 3-9
 • Fotball kunstgress 11
 • Fotball kunstgress 3-9
 • Snøkanonanlegg
 • Skiløyper
 • Hoppanlegg
 • Idrettshall liten <400kvm
 • Idrettshall mellom <1.000
 • Idrettshall stor >1.000
 • Garderobe liten
 • Garderobe 1-8 dusjhoder
 • Garderober >8 dusjhoder
 • Foreningshytte
 • Klubbhus lite
 • Klubbhus mellom
 • Klubbhus stor
 • Kunstis stor
 • Kunstis liten
 • Golfbane 9 hull
 • Golfbane 18 hull

Fra 2018: Historien om den kommunale støtten

Vi kjenner ikke til når Drammen kommune innførte denne støtteordningen, men antar at det skjedde etter at man hadde opprettet Idrettens Kontakt-Utvalg (IKU), dvs. på 70- eller 80-tallet. I de eldste protokollene fra Drammen IR som DIR har, så går det fram at Drammen kommune bevilget NOK 850.000 pr år i 1995 og 1996 til fordeling mellom byens IL. I rapporten «Drammensidretten mot år 2000» fra 1996 så går det fram at fra 1989 til 1994 så var de årlige tilskuddene fra DK til byens IL mellom 820.000 (1990) og 1 mill. NOK (1991).

På slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var det DIR som fordelte disse pengene og kommunen som utbetalte de. De siste 15 årene har DK overført dette tilskuddet til DIR som da både har fordelt og utbetalt til klubbene i juni hvert år. Fordelingen ble gjort i hht et konsept styreleder i DIR midt på 90-tallet, Tron Pettersen, utarbeidet sammen med Idrettsseksjonen i DK, og i stor grad er det den samme fordelingsmodellen som fremdeles benyttes når Tildelingsutvalget i DIR tildeler DK-støtte til byens klubber. Kun klubber som søker blir tildelt midler fra denne årlige potten.

Fra og med 1998 var den årlige kommunale støtten på 1 mill. kroner i mange år. Med økt aktivitet og medlemstall i de stadig flere klubbene i byen, så gikk hodestøtten til de under 20 år som alltid har vært en stor andel av denne fordelingen, nedover fra kr. 120,- pr barn på 90-tallet til det halve utover på 2000-tallet. Dette skyldtes også litt at det kronebeløpet som ble fordelt som driftsstøtte til lag som driftet egne anlegg gikk gradvis opp. For DIR ble det en årlig kampsak i fht kommunens budsjetter å få dobla denne DK-støtten slik at vi kunne komme tilbake til en hodestøtte på 110-120 kroner pr barn / ungdom. Dette lyktes vi med i 2007-2008 og f.om. 2008 ble DK-støtten til byens IL på NOK 2 mill. pr år. Denne støtten har ikke vært indeksjustert, men de siste årene har den vært på 2,2 mill. NOK inkludert 50.000,- til NM-støtte for lag som arrangerer NM. DIR har nå jobba noen år for å få denne faste årlige støtten til byens IL indeksregulert, men har ikke kommet i mål med det ennå.

Fra 2018: Historien om Reklameavtalen

«Reklameavtalen» - inntektene fra utendørs reklame på kommunale idrettsanlegg

Etablering av et servicekontor for idretten i Drammen med en ansatt-ressurs i DIR var en av de konkrete tingene som kom ut fra nevnte rapport «Drammensidretten mot år 2000». Dette skulle finansieres via en 3-parts-avtale inngått mellom DK ved kulturdirektør Tore Fyrand, Drammen IR ved styreleder Helge Slaatta og Arne Dokken som drev et firma som solgte reklame på store utendørs tavler. Hele den årlige inntekten fra denne avtalen på 300.000 kroner ble øremerket til å opprette en 70 % stilling i Drammen IR. Denne ble etablert våren 1999. På denne måten ble det et godt grunnlag for en ansatt-ressurs i DIR uten at den ble finansiert via kommunens budsjett slik situasjonen i alle år har vært i de andre store IR i landet som har ansatte. Etter kort tid ble Dokkens rolle i avtalen overdratt til firmaet JC Decaux og noen år seinere til CCN (Clear Channel Norge). Stillingen som daglig leder i DIR ble utvidet til en full stilling i 2002.

I 2002 var det andre etater i DK som problematiserte denne utendørs-reklamen på idrettsanlegg i Drammen og ønsket å stoppe den. Den ble redusert til kun kr. 100.000 i 2002 og 2003, men fortsatte så noen år til før den så ble stoppet helt i fra 2011. Rådmannen lovte da å kompensere dette inntektstapet til DIR med en årlig «reklame-kompensasjon» på 230.000. Dette «glapp» ut av budsjettet et par år. Etter hvert ble den fast og indeksjustert og er nå i 2018 på kr. 270.000.