Drammen idrettsråd ønsker å ta et grep for å styrke mulighetene for barn og unges deltagelse i aktivitet, men ikke minst støtte idrettslagene, slik at de lykkes i sitt samfunnsarbeid i en krevende tid. Derfor setter vi i gang tiltak der idrettslag kan søke om etablering av idrettskontakt. Målsettingen med idrettskontakten er at de skal jobbe som brobygger mellom idrettslag og hjemmet og sikre at flere barn og unge får mulighet til deltagelse i idrettslaget aktiviteter.

Idrettslag i Drammen som er tilknyttet NIF kan nå søke om tilskudd til idrettskontakt i idrettslaget.

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Rekruttering av målgruppe:
Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Tiltak for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier der økonomi er barriere for deltagelse.

Hvorfor idrettskontakt:
Alle idrettsaktiviteter er tuftet på frivillighet. Men det kan kreve ekstra ressurser og tid å jobbe med inkludering i idrettslaget. Noen trenger ekstra tilrettelegging og støtte. Eksempler på slik spesiell tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging mot barn og unge og deres familier som har kulturelle, sosiale, språklige, økonomiske og eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne sin plass i idrettslaget. En idrettskontakt kan lønnes for å kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging.

Kriterier for tilskudd til idrettskontakt:
Tilskuddet skal gå til lønn/godtgjørelse av idrettskontakt.
Idrettskontakten(e) skal knyttes til idrettslagets aktivitet, og ikke til person(er) som deltar i aktiviteten.

Forutsetning for å søke midler er at klubben har tilbud til målgruppene
Idrettslaget forplikter seg til å sende inn rapport til Drammen Idrettsråd ved årsskiftet.
Kontrakt skrives mellom idrettslag og idrettskontakt. 

Idrettslaget må selv rekruttere idrettskontakt de har behov for. Det er ønskelig at man rekrutterer idrettskontakt i miljøer med tilknytning til idrettsmiljøet. Dette kan eksempelvis være allerede tilgjengelige ressurser, eller en person med sosialfaglig bakgrunn/studenter som utdanner seg i den retning.

Det er ikke forventet at idrettskontakten skal være aktiv deltager på trening og kamp, men være synlig i miljøet og opprette kontakt med de barn og unge med familier som har behov for ekstra oppfølging.

Kontrakt mellom IL og idrettskontakt skal inneholde følgende punkter:

 1. Idrettskontakt skal etablere kontakt med foresatte.
 2. Gi informasjon om idrettslaget og de forventninger som stilles. (dugnad, økonomi, utstyr, verdigrunnlag etc)
  1. Er informasjonsflyten fra idrettslaget til familien lettfattelig?
  1. Får de den informasjonen de trenger?
  1. Er det noe man ikke forstår? Eventuelt finne nye måter å kommunisere enklere på.
 3. Formidle informasjon om treningsavgift og medlemskap.
 4. Informere om alternative betalingsformer (redusert betaling, oppdeling av avgifter etc.
 5. Kontakt mot NAV, barnevern eller Levekårsteam der familien allerede har eksisterende hjelpetiltak.
 6. Kartlegge behov barnet har i samarbeid med familien.
  1. Kartlegge behov for utstyr.
  1. Ta kontakt med hjemmet for å få foresatte til å skaffe nødvendig utstyr. Dersom det ikke lykkes, – ta kontakt med evt Skattkammeret, NAV etc
 7. Gi god og tidlig informasjon i forbindelse med turneringer.
  1. Hva kreves av utstyr eller betaling?

Tilskuddet er på kr 10 000 ,-pr. år, pr idrettskontakt. Midler til idrettskontakt er øremerkede midler fra Drammen Idrettsråd, som kun kan benyttes til dette formålet. Idrettslaget har ikke anledning til å omdisponere midler og skal gå uavkortet til idrettskontakt. Midler som ikke benyttes skal tilbakeføres Drammen idrettsråd.

Søknad skal sendes inn fra idrettslagets styre. 

Tilskuddet utbetales til hovedlagets konto.