Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i idrettslags ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Målgruppen er barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrett. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn og ungdom (6-19 år) med minoritetsbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

SØKNAD OM MIDLER TIL AKTIV I IDRETTSLAG(INKLUDERING) 2024

Søknadsfrist er  fredag 1. mars 2024. (Søknader som kommer etter søknadsfristen, blir ikke behandlet)

Dette er en tilskuddsordning idrettslag i Drammen kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne for barn og unge mellom 6- 19 år.

Drammen Idrettsråd  forvalter denne ordningen og utlyser ny søknadsrunde for 2024.
Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Idrettslag  oppfordres  til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene før det søkes.

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun idrettslag i Drammen som kan søke til Drammen Idrettsråd.

NB!Drammen idrettsråd prioriterer ikke søknader fra kommersielle aktører som søker på vegne av idrettslag

Mål og målgrupper:
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Søknadsberettigede tiltak:
1. Ukentlig idrettstilbud
2. Idrettsaktivitet over en kort periode(Eks: kursrekke)
3. Åpen hall/åpent klubbhus
4. Ferieaktivitet eller engangstiltak
5. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag
6.  Kurs/kompentanseheving/workshop/klubbkveld knyttet til tema inkludering
7. Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen. Eks: Idrettskontakt 
8. NY: E-sport som inkluderingsarena 

a.Introduksjon til e-sport tilbud
Hva er e-sport? Informasjon om e-sport og gaming (foreldre/FAU/skole/foreldremøter/lokal e-sport klubb. Klubben må selv avtale besøk med E-sportalliansen)
Støtte til besøk av E-sportalliansen,støtte inntil kr 3500,-

b. Utstyr tilknyttet fysisk aktivitet i e-sporttilbud. Støtte inntil kr 10 000,-

Eks: -Blazepods,Catslide. (E-sport alliansen har avtaler som kan benyttes ved innkjøp).

c. Honorering av unge aktivitetsledere for fysisk aktivitet tilknyttet e-sport tilbud
Fysisk aktivitet før/etter trening. Felles fysak trening som sosial møteplass
støtte inntil kr 150,- pr gang

E-sport alliansens støtteordninger:Søknadsordninger (esportalliansen.no)

Oppstart av e-sport tilbud, sosiale gaming/e-sport åpen dag, online turnering/cup og kurs kan søkes E-sport alliansen direkte
For større søknader som eks maskinpark kan Sparebankstiftelsen DNB være et alternativ

Søknader fra idrettslag som er medlem av E-sport alliansen prioriteres.
Følg link til E-sport alliansen:E-sport Alliansen | hjelp og veiledning til oppstart av e-sport (esportalliansen.no)

 

NB! Dersom idrettslaget søker om idrettskontakt, er det egne kriterier for dette. Idrettskontakt • Drammen Idrettsråd (drammenir.no) 

Søknader som gjelder økonomi som barriere for deltagelse i idrettslag skal søkes gjennom DIRs sentrale Solidaritetsfond.
Følg link for informasjon:  Solidaritetsfondet • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)

Kriterier
Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for idrettslagets medlemmer
Tiltaket skal være gratis eller lav kostnad
Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærmiljøet det rekrutteres fra
Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over
Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak i tillegg til å ha en inkluderingsansvarlig
Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
Krav til politiattest

Kostnader som dekkes:
Lønn til instruksjon(DIR anbefaler at lønnskostnader ikke overstiger 250 kr timen)
Lønn til administrasjon(DIR anbefaler maks 10% av totalt tildelt sum)
Noe felles utstyr
Leie av treningslokale
Markedsføring

NB!Kostnader som ikke dekkes:
Bevertning 
Personlig utstyr
Premier eller gaver
Tiltak/arrangement av ren sosial karakter

Søknadsskjema:Søknad Inkluderingsmidler 2024 (jotform.com)

NB! Et søknadsskjema pr tiltak om idrettslaget søker flere tiltak

Budsjett og regnskapsmal: ​