Mer om tema jeg kan varsle om

Her finner du lenker til våre temasider og retningslinjer som kan hjelpe deg med å forstå hvilke tema det kan varsles om. 

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Seksuelle overgrep er å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Her finner du våre temasider og egne retningslinjer om seksuell trakassering og overgrep i idretten:

Seksuell trakassering og overgrep (idrettsforbundet.no)

Mobbing er gjentatte negative handlinger fra en eller flere, rettet mot andre. I idretten har vi et ansvar for å forhindre at medlemmer opplever mobbing. På våre temasider får du blant annet råd og tips til hvordan du som trener eller leder skal forholde deg til mobbing:

Mobbing (idrettsforbundet.no)

Diskriminering er handlinger som fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Norges idrettsforbund har laget en egen veileder for rasisme og diskriminering i idretten, som finnes her:

Rasisme og diskriminering (idrettsforbundet.no)

Vold kan defineres som enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. En trussel er straffbar dersom det ved ord eller handling trues med straffbar atferd på en måte som kan fremkalle alvorlig frykt, for eksempel ved trussel om vold. Les mer om vold og trusler her:

Vold og trusler (idrettsforbundet.no)

Økonomiske misligheter kan være korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, bedrageri, tyveri eller annet, i idrettssammenheng. Du kan lese mer om idrettslag og økonomi her:

Drifte et idrettslag (idrettsforbundet.no)

Handlinger eller praksis som er et brudd på idrettens regelverk, vedtatte retningslinjer og etiske normer, regnes som et kritikkverdig forhold. En melding om dette til ditt organisasjonsledd er å regne som et varsel.

Det er også flere forhold som ikke regnes som et varsel. Dette kan være:

  • Misnøye med eller uenighet rundt beslutninger og vedtak som er fattet i tråd med idrettens regelverk.
  • Saker som meldes inn som ikke er å anse som et brudd på idrettens lover og regelverk.
  • Kritikkverdige forhold som berører personer eller arenaer som ikke faller innenfor idrettens ansvar å behandle.

Om du er usikker på om noe er et varsel, ta kontakt med lederen for ditt organisasjonsledd eller be om råd her.