Om Asker idrettsråd

Alle kommuner i Norge med mer enn tre idrettslag har et idrettsråd. De 328 idrettsrådene utgjør et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund. Asker Idrettsråd (AIR) består av alle idrettslag i Asker kommune som er tilsluttet Norges idrettsforbund.

Idrettsrådet er altså ikke noe klubbene melder seg inn eller ut av – alle er medlem. Hovedoppgaven er kort sagt å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idrettens relasjoner til kommunen.

Idrettsrådets oppgaver og mandat er forankret i NIFs lov, ref. kap.8. Videre er det slik at ethvert idrettsråd har sin lov, som bygger på en såkalt basis-lovnorm for idrettsråd. Felles for alle idrettsråd er at de skal:

  • Arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
  • Være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang

På årsmøtet velger klubbene i Asker et styre som ivaretar samarbeidet med kommunen på vegne av idrettslagene.

Idrettsrådets oppgave er blant annet å legge vekt på helheten i Asker-idretten. Det vil si å ha et perspektiv som kan gå ut over den enkelte klubbs spesielle interesser. Blant annet skal AIR sørge for at det ikke skjer en forfordeling av ressurser fra kommunen basert på tilfeldigheter eller enkeltes evne til å finne egne veier inn i «systemet». Et prinsipp som legges til grunn er «mest mulig idrett for pengene» – for Asker-idretten.

Et viktig prinsipp er at alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom idrettsrådet. Prinsippet innbærer også at et enkelt idrettslag ikke tar saker direkte opp med kommunen hvis saken har – eller kan tenkes å få – konsekvenser for ett – eller flere andre lag.

Spesielt viktig er det at dette prinsippet følges i saker som gjelder anvendelse av kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift- og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk støtte. En slik praksis er en forutsetning for at idrettsrådet kan ivareta sin rolle. Sett fra kommunens side bidrar det også til større ryddighet og enklere saksbehandling.

I saker som dreier seg om et tosidig forhold mellom kommunen og det enkelte idrettslag vil Asker idrettsråd være tilbakeholdende, ut over eventuelt å uttale seg om prinsipielle eller formelle sider ved sakene.

Idrettsrådet skal legge vekt på å ha en faglig integritet, både i forhold til idrettslagene og til kommunen. Det innebærer blant annet å være saklige og prinsipielle i alle spørsmål. Oppgaven er først og fremst å ivareta idrettens interesser, men med en rimelig balanse i forhold til andre hensyn.

Styrets medlemmer representerer alle idrettslagene i kommunen, uten noen spesielle bindinger i forhold til de klubbene de kommer fra. Saker som disse klubbene ønsker å bringe frem for idrettsrådet skal i alle sammenheng behandles på samme møte som saker fra andre klubber.