Aktive lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. 


Det sies om det norske samfunnet at det hviler på tre bein – det frivillige, det private og det offentlige, og at det er på sitt beste når det bygges nedenfra.

Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt, som nettopp bygges nedenfra, der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst.

Dette er et samlende initiativ preget av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner.

Idrettslagene leverer aktivitetsledelse til skolen og SFO, utdannelse av ungdom til aktivitetsledere og løfter skolens aktivitetsdager. Idrettslagene samarbeider med skolene blant annet om åpen hall, Fun Friday, Funky Tuesday, verdikampanjer, skoleturneringer, temauker, faste ukentlige aktiviteter, ferietilbud og Back to School samlinger. Aktivitetstiltakene er alltid   gratis, åpne for alle og bruker i hovedsak idrettslagets eller skolens areal. 

Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer. For å skape bærekraft i slike satsninger trenger man derfor et økonomisk fundament der alle de tre «beina» er med og bærer. Spleiselaget mellom idretten, kommunen og stiftelser/næringsliv styrker robustheten til modellen og skaper forutsigbarhet og utstrakt samarbeid.

Under Aktive lokalsamfunn hører også aktivitetsguiden, idrett for personer med funksjonsnedsettelser og arbeid for å sikre at alle har mulghet for å delta uanvhengig av kulturelle, økonomiske eller andre barrierer. Målsettingen er å forebygge utenforskap i alle deler av livet.

Med dette legger idrettslagene i Asker til rette for aktive lokalsamfunn som en åpen møteplass, for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne på tvers av generasjoner.

 

Marie Anette Thoresen
Marie Anette Thoresen
Rådgiver samfunn