Aktivitetsguiden stillingsutlysning (Facebook-innlegg).png

Aktivitetsguide

En aktivitetsguide er en veileder for barn og ungdom som ønsker en idrettsaktivitet. Aktivitetsguiden vil hjelpe til med å finne en aktivitet, samt kartlegge hvilke behov barnet/ungdommen har får å delta videre i idretten. Aktivitetsguiden jobber som brobygger i krysningspunktet mellom frivillighet og familiene de hjelper.

Aktivitetguide er et gratis tilbud for alle i Asker.

 

Aktivitetsguidene er et inkluderingstiltak for å redusere økonomiske,- kulturelle,- og språklige barrierer for deltakelse i idretten. Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Asker og vi hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne et passende idrettstilbud. Vi har i dag syv aktivitetsguider som til sammen snakker 10 ulike språk.

Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguiden vil Asker idrettsråd bidra til det.

Norsk idrett har en sentral posisjon i det norske samfunnet. 93 % av alle barn og unge er medlem av et idrettslag gjennom sin barndom. Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen for veldig mange barn og unge. Forskning viser at deltakelse i idrett er viktig for blant annet fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. I tillegg skaper idrett tilhørighet og fellesskapsfølelse og er en viktig arena for barn og unge til å utvikle seg mentalt, fysisk og psykisk.

Asker er en flerkulturell kommune som gjør at idretten må tenke nytt for å få med alle. Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idretten som majoritetsgutter, mens jenter med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert. Lav inntekt, manglende kulturforståelse og forståelse for hvordan norsk idrett fungerer, samt språkkunnskaper er for mange hinder for deltakelse i idretten.

Det kan være utfordrende å vite hvordan man blir med i et idrettslag og å vite hva som forventes hvis hverken du eller dine foreldre har vært med før. Foreldre eller foresattes økonomi og forståelse bør ikke stå i veien for barn og unges mulighet til å drive idrett. Aktivitetsguiden er med på å skape like muligheter for idrettsdeltakelse og et mer inkluderende samfunn!

Sammen med Oslo idrettskrets har Viken idrettskrets laget introduksjonsvideoer på åtte forskjellige språk for å øke forståelsen om norsk idrett og gjøre det enklere å inkludere flere inn i idretten.

Vi inviterer til å se filmer laget for Oslo idet samfunnsutfordringen er stort sett den samme i Asker.

Trykk her for å se filmene under "filmer".