Økonomi er i økende grad en barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter.  Solidaritetsfondet er en del av Askeridrettens løsning for å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle med lik mulighet for deltagelse.

Målsetting

Solidaritetsfondet skal inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse i idretten, samt forebygge utenforskap og sosial ulikhet. 

Slik fungerer Solidaritetsfondet

Fondet er del av idrettsrådets og idrettslagenes løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Asker idrettsråd forvalter søkeordning for opprettelse av Solidaritetesfondet i idrettslagene. Premisser for etablering er:

  1. Solidaritetsfondet skal være forankret med styrevedtak i egen klubb.
  2. Fondet skal ha egen konto eller prosjektnummer i regnskapet. 
  3. Idrettslaget skal oppnevne kontakt-/inkluderingsansvarlig som også er kontaktperson mot idrettsrådet.

Idrettslaget inviteres inn i eget nettverk for idrettslag som har opprettet Solidaritetsfondet.

Søk her om etablering av lokalt Solidaritetsfond.

 

Solidaritetsfondet - et av flere verktøy for innenforskap gjennom idretten

Nærmer 30 idrettslag i Asker har etablert Solidaritetsfondet i egen klubb. Fondet skal benyttes til å å dekke deltakerkostnader primært for barn og ungdom i egen klubb.

Asker idrettsråd oppfordrer lagene til å etablere enkle, men troverdige rutiner for bruk av midlene i fondet. 

Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men er en mulighet for å få hjelp og støtte i en økonomisk krevende situasjon. 

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med å redusere kostnadsnivået i egen klubb.

 

Hvem kan søke om støtte fra det lokale Solidaritetsfondet?

På idrettslaget egne hjemmesider vil det være mer informasjon om Solidaritetsfondet og søknadsprosesser. Vi oppfordrer idrettslagene til å spre informasjonen om Solidaritetsfondet internt i klubben slik at alle deltagere, trenere og ressurspersoner rundt barna er godt informert om mulighetene for økonomisk bistand.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det finnes støtteordninger blant annet gjennom NAV, barnevernet, kommunen og idrettsrådets aktivitetsguide-ordning som idrettslaget i samarbeid med idrettsrådet kan kombinere med Solidaritetsfondet.

Hvilke formål støtter Solidaritetsfondet?

Eksempel på formål Solidaritetsfondet kan støtte:

  1. Redusere deltagerkostnader, eksempevis deler av treningsavgift, medlemskontigent, deltagelse på stevner og turneringer  for barn og ungdom.
  2. Arbeide for å redusere klubbens egne kostnader og foreldrenes utgifter til utstyr, klær, transport/turer etc.
  3. Opparbeide utstyrsbank i klubben, til gratis utlån for medlemmer.

 

Ta kontakt ved spørsmål:


Marie Thoresen, rådgiver samfunn
E: marie@askeridrettsrad.no
M: 979 67 979