fotball2_FotoEirikFørde.jpg

Tilskudd til gass 2022

Norges idrettsforbund har fått i oppgave å fordele midlene som er bevilget til idrettslag som benyttet gass i 2022. Stortinget har bevilget 15 millioner, og NIF er i ferd med å lage en enkel søknadsløsning som må benyttes. Denne vil åpne 14. februar. Søknadsfristen vil være mandag 6. mars.

I retningslinjene fra Kulturdepartementet står det:

  • Tilskuddet skal fordeles til idrettslag som har opplevd en vesentlig økning av sine kostnader til gass til drift i sine idrettsanlegg i 2022, sammenlignet med 2021.
  • Idrettslagene som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret, og må ha hatt økte kostnader til gass i idrettsanlegg de eier eller leier.
  • Det kan dekkes inntil 80 pst. av kostnadsøkningen i 2022, sammenlignet med i 2021.
  • Kostnadsøkningen skal kunne relateres til selve prisøkningen på gass, ikke til vesentlige endringer i forbruket i 2021 og 2022. Dette for å unngå at kompensasjon av økte kostnader til gass blir større enn støttenivået i strømstøtteordningen for frivillig sektor.
  • Idrettslag som mottar tilskudd må kunne vise til at de opprettholder aktivitetstilbudet for barn og unge.


Dette betyr at idrettslag som søker om tilskudd, blant annet må oppgi innkjøpt mengde gass i 2021 og 2022 og hvor mye som er betalt for gassen disse to årene.

Dersom det er store volum-endringer må disse forklares. Kopi av fakturaer må legges ved søknaden.

Alle idrettslag vil motta en e-post med mer informasjon i forbindelse med at vi åpner for å ta imot søknader. 

 

Søknadsfrist 6. mars 2023