Badminton.jpg

Idrettsrådets innspill til HP: Hvorfor idrett?

Asker idrettsråds innspill til HP benyttes til å sende tydelige signal på hvorfor det er viktig å satse på idretten også i økonomisk tøffere tider. Vi ber politikerne snakke om, investere i og samarbeid med idretten. Vi understreker at det frivillige arbeidet bygger samfunnet nedenfra - hver dag, og ber kommunen om å understøtte og fremsnakke idretten - den største frivillige barne- og ungdomsorganisasjonen i bygda vår. Vi viser til at investeringer i idrettsanlegg gir samfunnsøkonomisk gevinst samtidig som vi viser til at "alle må bidra" om "alle skal med" i en frivillighet i endring.

Idrettsrådets korte versjon av innspillet (utdypet versojon vedlagt):

 

"Asker, 5. oktober 2022,

INNSPILL TIL ASKER KOMMUNES HANDLINGSPROGRAM 2023-26

Asker idrettsråd takker for mulighet til å gi innspill til kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-26 (HP).

Vi benytter årets innspill til HP til å sende tydelige signal på hvorfor det er viktig å satse på idretten også i økonomisk tøffere tider. Del 1 av innspillet gir en kortfattet oppsummering av våre innspill, mens disse utdypes i del 2. I del 3 kommenterer vi de mest relevante kapitlene for idretten i HP – med idrettsbrillene på.

Del 1    HVORFOR IDRETT?

 • Det frivillige arbeidet bygger samfunnet nedenfra - hver dag. Understøtt og fremsnakk idretten - den største frivillige barne- og ungdomsorganisasjonen i bygda vår.

  Vi ber om:
 • Anerkjenn og løft frem verdien av tusenvis av frivillige hverdagshelter i idrettslagene som en uvurderlig kraft også i den politiske dialogen.
 • Bruk idrettsrådet som høringsinstans og dialogpartner i saker der idretten er involvert.

 • Investering i idrettsanlegg gir samfunnsøkonomisk gevinst. Likeverdighet er en selvfølge.

  Vi ber om:
 • Tilskudd til aktivitetshus til Holmen IF kr. 10 millioner over to år.
 • Økning av tilskudd til mindre idrettsanlegg med kr. 1,5 mill.
 • Gradvis tilnærming av prinsipp om gratis trening for barn og unge uavhengig av hvem som har bygget et anlegg og hvilken idrett man ønsker å drive (med visse begrensninger).

 • Idretten skaper aktive liv med tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Samtidig er frivilligheten i endring. «Alle må bidra» er like viktig som at «alle skal med».

Vi inviterer til:
Økt satsing på Aktive Lokalsamfunn - Idrettens initiativ for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå – gjennom et spleiselag mellom idretten, oppvekst, velferd og medborgerskap.

...og ber om:

 • 2 mill i kommunal andel av spleiselaget for å sikre mer fysisk aktive innbyggere med formål å bygge trygge og aktive barn, forebygge uhelse og underbygge eksisterende modell for samarbeid mellom kommunen og frivilligheten – på frivillighetens premisser.
 • At vi prater om hvordan tilrettelegge for frivillighet og ikke anta at dette «ordner seg selv» i et samfunn i endring."