Idrettslek01.jpg

Fordeling LAM 2022

Asker idrettsråd har fordelt Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet til idrettslagene i Asker for 2022 og utbetalinger er foretatt fra Norges idrettsforbund til det enkelte idrettslag.

Askeridretten er tildelt kr. 8 518 808 og midlene er fordelt etter anbefalinger fra Kulturdepartementet/Norges idrettsforbund samt årsmøtevedtatte kriterier (se under). Utbetaling er beregnet av Asker idrettsråd og overført fra Norges idrettsforbund til den enkelte klubb.

Vedlegg 1) Brev fra KUD/NIF tildeling
Vedlegg 2) Total tildeling hodestøtte og Aktive Lokalsamfunn

Kriterier Asker idrettsråd:
Årsmøtet gir styret i Asker idrettsråd fullmakt til å gjennomføre tildeling av lokale aktivitetsmidler etter følgende kriterier:

1. Fordeling av LAM-midler for året 2022 skal skje i samsvar med KUDs retningslinjer og NIFs krav.

Alle klubber og lag i Asker som er registrert i NIF og driver aktivitet for barn (6-12 år) og/ eller ungdom (13-19 år) får støtte. Alle stønadsberettigede lag tildeles minimum kr 5 000.

Hovedkriteriet for tildeling er aktivitetstall fra Samordnet registrering og rapportering i NIF.

80 % av potten tildeles i ren hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall i henhold til KUD/NIFs anbefaling. Den eldste gruppen tildeles dobbelt så mye per medlem som den yngste gruppen.

For å styre noen av midlene direkte til aktivitet knyttet til inkludering, økonomisk vanskeligstilte og samarbeid mellom idrett og kommune settes en andel på̊ 20% av midlene av til tiltak rettet mot «Aktive lokalsamfunn».

Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på̊ nærmiljøer hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå̊ og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av Buskerud idrettskrets og Asker idrettsråd, samt erfaringer fra tiltak som allerede er etablert i Asker og Buskerud.

KRITERIER:
1. Aktive lokalsamfunn 1 (oppstartstøtte 1 år)
Oppstartstøtten skal bidra til å få i gang nye tilbud, og er i utgangspunktet en engangsstøtte. Det styrker søknaden dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med eller flere av sine lokale skoler, se forslag til intensjonsavtale som vedlegg*. Idrettslag som søker oppstart-støtte for samarbeid om «Aktive Lokalsamfunn» må̊, sammen med sin lokale skole, arbeide målrettet slik at man får etablert bærekraftige økonomiske modeller for fremtiden. Vi imøteser en plan for fremtidig finansieringsmodell.

2. Aktive lokalsamfunn 2 (videreføring av aktive lokalsamfunn 1) Støtte for videreføring av støtte forutsetter:
a. Søker har utarbeidet modell for bærekraft i tiltaket.
b. Støtten til Aktive lokalsamfunn gis primært kun 2 år.
c. Målsetting om å være etablert i løpet av tiltakets to første leveår.
d. Samarbeidsavtale med lokal skole, og gjerne andre mindre idrettslag eller aktører i nærmiljøet

3. Aktive lokalsamfunn 3
Ved særdeles spennende og innovative tiltak som stimulerer til å skape trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og ungdom, og som styrker idrettens bidrag i lokalsamfunnet kan støtte utover 2 år vurderes. Slike tiltak må̊ i sterk grad bidra til en videreutvikling av rammeverket for Aktive lokalsamfunn.

4. Fun Friday/Åpen hall/aktivt anlegg (målgruppe 6-12 og 13-19 år)
Prosjekter og tiltak som inkluderer alle barn og unge til egenorganisert aktivitet i lokalsamfunnet. Tiltakene gjelder for medlemmer og ikke-medlemmer innenfor målgruppen, likestillingstiltak, ungdomstiltak og inkludering av barn/unge med minoritetsbakgrunn. Idrettslag som bruker ungdom som aktivitetsressurser er med på å styrke søknaden.

Vi ønsker lykke til med all aktivitet midlene bidrar til å skape!