BHEq7RmKZebq.jpg

Idrettens prioritering av nye idrettsanlegg i Trondheim 2023 - 2024

Innspillsrunde fra særforbund og særkretser er iverksatt 20. september med frist innmelding til idrettsrådet innen 1. november.

Informasjon om prosessen og utsendt brev til særkretser og særforbund og finner dere under fanen Idrettsanlegg HER

Alle idrettslag i Trondheim er også gitt følgende informasjon om igangsatt prosess pr epost 20. sept:
................................................................................................................................................................

Idrettens prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2023-2024

Til alle idrettslag i Trondheim

Idrettsrådet i Trondheim starter nå den årlige rulleringen av idrettens prioriteringsliste (PRIOR-lista) i Trondheim iht. vedtak på vårt årsmøte. IRT har i dag sendt ut henvendelse og bedt om innspill fra alle særidrettene ved:

- Særkretser/regioner i Trøndelag
- Særforbund uten krets- eller regionledd i Trøndelag

Idrettens prioriteringsliste er et meget viktig innspill inn mot kommunens planlegging og investeringer i idrettsanlegg. Denne rullering vil være innspill til rådmannens arbeid med kommunens investeringsbudsjett for 2024.

Særidrettene har frist til 1. nov med å gi innspill.

Hva skal idrettslagene gjøre?
Idrettsrådet oppfordrer alle idrettslag i Trondheim til å ta kontakt med særkrets(er) / særforbund for å melde inn sine anleggsbehov og anleggsplaner. Idrettsrådet ønsker å presisere at idrettslagene ikke skal sende inn sine behov direkte til IRT. Særkrets/særforbund i den enkelte idrett skal sammenfatte og prioritere behovet for alle sine lag i Trondheim og deretter sende dette inn til idrettsrådet.

Mer info finner dere i vedlagt kopi av brev sendt kretser og særforbund i dag.

Dere finner også info om prosessen på vår hjemmeside HER
...................................................................................................................................................................