idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Ekstra midler støtte lav betalingsevne Trondheim 2023- tildeling

I 2023 er det avsatt 125 MNOK ekstra via spillemiddelfordelingen til idrettslagenes arbeid for inkludering av barn og unge (6-19 år) i idretten. Idrettsrådet i Trondheim mottok i overkant 2,45 MNOK fra NIF.

Formålet med tilskuddet er at det skal være en ekstra innsats for å gi alle barn og ungdommer like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Kriterier og modell for tildeling

IRT har vedtatt følgende kriterier og modell for tildeling basert på tildelingsbrev og krav fra KUD og NIF:

Modell for tildeling

  • 50 % fordeles til idrettslagene basert på antall barn/unge i aldersgruppen 6-19 år.
  • Ca. 50 % fordeles til idrettslagene basert på andel barn og unge som lever i familier med svært lav inntekt i bydelen idrettslaget sokner til. For de lagene som ikke sokner til en bydel brukes en medianscore for Trondheim.

Kriterier for beregning av støtte

  • Alle idrettslag i Trondheim med registrerte medlemmer i aldersgruppen 6-19 år skal tildeles støtte.
  • Fordelingen skal baseres på rapporterte medlemstall i idrettslagene i Trondheim pr 31.12.2022. Ettersom medlemstall for 2022 ikke blir endelig godkjent av NIF før medio august 2023, skal det legges det til grunn medlemstall for 2021 for de idrettslagene som ikke er nedlagt og som per medio juni ikke har foretatt registering. I tillegg skal det innhentes medlemstall for nye idrettslag etablert i 2023, for å sikre at også disse lagene ivaretas i fordelingen.
  • Basert på antall medlemmer tildeles idrettslag følgende minimumsstøtte:
  • Idrettslag med 1-29 medlemmer 6-19 år tildeles minimum 1 000 kr
  • Idrettslag med 30-99 medlemmer 6-19 år tildeles minimum 5 000 kr
  • Idrettslag med over 99 medlemmer 6-19 år minimum 10 000 kr
  • For den delen av midlene som skal baseres på andelen barn i familier med særlig lav inntekt, skal det innhentes SSB tall på barneskolekretsnivå. Basert på SSB tallene skal det beregnes aggregert verdi for de fire bydelene Østbyen, Heimdal, Midtbyen og Lerkendal. Videre skal det beregnes medianscore for Trondheim, som benyttes for de lagene som ikke kan knyttes til en bydel.