Inkludering i idrettslag er en økonomisk ordning hvor idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til barn og unge som ikke er med i organisert idrett. Bodø idrettsråd har på vegne av Norges idrettsforbund forvaltningsansvaret for ordningen «Inkludering i idrettslag»

Idrettstilbudet i Bodø er mangfoldig, likevel er det mange barn og ungdom som ikke finner sin plass i idrettslagene. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis for barn og ungdom. Gjennom åpne aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes. 

Målsetning med ordningen; 
Målet med ordningen Inkludering i idrettslag er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Gjennom åpne aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, men særskilt søkelys på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldre deltagelse og engasjement i idrettslagene

Til hvilke tiltak kan det søkes:
Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn og lavinntektsfamilier, med særskilt søkelys på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldres deltagelse og engasjement i idrettslagene 

  1. Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
  2. Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn
  3. Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
  4. Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne


Kriterier for støtte

  • Tiltak skal være forankret i styret med styrevedtak
  • Klubben må beskrive strategi for videre inkludering
  • Eventuelle instruktører har politiattest
  • Idrettslaget må stille på Bodø idrettsråd inkluderingsseminar