Lover for Idrettsrådet i Sarpsborg

Generelt om lovnorm for idrettsråd

Generelt om basis-lovnormen:

Idrettsråd skal ha lover i samsvar med lovnorm for idrettsråd vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettsråds lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov §§ 8-3 og 2-15.

NIFs lov og denne basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettsrådet.

I tilfelle idrettsrådet har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil idrettsrådets lov være tilsvarende ugyldig.

Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettsråd må ha i sin lov. Ut over dette kan idrettsrådene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette idrettsrådet, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av idrettsrådet, for eksempel hvordan styret skal sammensettes.

 

Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.

 

LOV FOR SARPSBORG IDRETTSRÅD

I henhold til  basis-lovnorm for idrettsråd

 

med konkretisering - lokale pkt i § 10 og § 12

 

Lov for Sarpsborg Idrettsråd, stiftet  13. mars 1946

Siste justering av loven foretatt på Årsmøtet i 2010, 2016 og 2020

Sarpsborg idrettsråds lov skal til enhver tid være Norges Idrettsforbunds lovnorm med evt konkretiseringer vedtatt på årsmøtet.

 • 1 Formål

Sarpsborg Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 • 2 Organisasjon

Sarpsborg Idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)[1] gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Idrettslag i Sarpsborg kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av Sarpsborg idrettsråd[2].
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jfr. § 10, 1 ledd, bokstav c.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 8, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

 

 

 • 3 Arbeidsoppgaver[3]

Idrettsrådet skal:

 1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
 2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
 3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
 4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

 

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

 

 • 4 Kontingent

Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet.


Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøtet i idrettsrådet.

 

 • 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.

 • 6 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

Idrettsstyret[4] kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

 • 7 Inhabilitet[5]

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. når vedkommende selv er part i saken
 2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
 3. når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 4. når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ[6].

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

 • 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

 • 9 Årsmøtet

Idrettsrådets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i tidsrommet januar-mars.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel[7], direkte til idrettslagene og idrettskretsen. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de representasjonsberettigede med unntak for lag hvor innkalling også kan skje på annen forsvarlig måte. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på annen måte enn ved postutsendelse.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jf. NIFs § 2-5.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten[8].

 

 1. Med bakgrunn i Norges idrettsforbunds lovendringer fremmer styret følgende:
 2. Styret gis fullmakt til å justere idrettsrådets lov iht Norges Idrettsforbunds lovnorm
 3. § 15 2b - angående idrettslagenes representasjon på årsmøtet:

Under 100 medlemmer - 3 representanter

100 - 500 medlemmer - 4 representanter

over 500 medlemmer - 5 representanter

 

 • 10 Representasjon på årsmøtet (endret 2020)

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:

 1. Idrettsrådets styre.
 2. Representanter for idrettslagene møter etter følgende skala:

      - 99 medl        3 repr                         
100-500 medl       4 repr                         
500-                      5 repr

Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett.

 

 • 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er).

 

 • 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er)[9] samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 7. Behandle innkomne forslag og saker.

 8. Vedta budsjett.

 9. Foreta følgende valg – endret 2020


- leder                                for 2 år            (fra 2020-partall)
- nestleder                          for 2 år            (fra 2021-oddetall)
- 4 styremedlemmer          for 2 år            (2 fra 2020 og 2 fra 2021)

- 2 varamedlem                  for 1 år
- Kontrollutvalg: 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 1 år

- Valgkomité med
   leder (2 år fra 2020-partall), 2 medlemmer (2år- ulike år) og 1 varamedlem (1 år)

 

Inntatt i lovverket på årsmøtet 2016.

               ..følgende linje strykes: « Velge tre representanter i stipend- og
               æresbevisningskomite»
               Isteden tas alle forhold rundt fordeling av stipend og æresbevisningen  inn i retningslinjer
               og bestemmelser i gjeldene planverk
.  

2)
                Styret oppnevner komiteen for stipend- og æresbevisning for 2016 og følger tidligere
                kriterier for tildeling. Prisene deles ut på Sarpsborggallaen i 2017, alternativt på
                årsmøtet 2017. Nye rutiner og bestemmelser tas inn i vedleggene til
                Strategidokument 2017-2020 som utarbeides sammen med lagene ifm ledermøtet høsten
                og vedtas på årsmøtet 2017
.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Bedriftsidrettslagene i kommunen velger et styremedlem, med varamedlem, som tiltrer styret i idrettsrådet[10].

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret[11] kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. • 13 Stemmegivning på idrettsrådsårsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet.
 2. Vedtak av styret i idrettsrådet.
 3. Skriftlig krav fra 2/3 av idrettslagene i kommunen.
 4. Krav etter vedtak i idrettskretsen.

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

 • 15 Møter/fellesmøter

Idrettsrådet avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.

 

 • 16 Idrettsrådets styre

Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i idrettsrådet består av leder, nestleder og…..medlemmer, og 1. og  2. varamedlem. Lederen innkaller til styremøte.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret skal[12]:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad.
 3. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
 4. Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
 5. Gi uttale til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF.
 6. Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettsrådets har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring[13].

 

 • 17 Komiteer

Idrettsrådet skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettsrådet, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

 • 18 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret[14], og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettsrådet, trer i kraft umiddelbart.

 

 • 19 Oppløsning

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen[15].

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av idrettsrådet tilfaller idrettsrådets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

 

 

 

 

[1] Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. Fordi Oslo både er et fylke og en kommune fungerer Oslo Idrettskrets som idrettsråd, og gis dispensasjon til kun å følge basis-lovnormen for idrettskretser.

[3] Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges idrettsrådet.

[4] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[5] Teksten i denne § kan erstattes med: ”For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.”

[6] Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

[7] Jf. NIFs lov § 2-8

[8] Jf. NIFs lov § 2-9.

[9] Sekretæren(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er).

[10] Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets styre/årsmøte.

[11] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[12] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

[13] Se NIFs lov § 2-17.

[14] Jf. NIFs lov § 2-15, 2. ledd. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[15] .Jf. NIFs lov § 2-16.