Om idrettsrådet

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF-linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer.

VISJON: IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND

Idrettsrådet er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

I mange kommuner fungerer idrettsrådet svært bra, men på landsbasis gjenstår det en del før idrettsrådet gjennomgående kan fremstå som det kraftfulle organ på lokalplanet som det bør være.

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettslagenes talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes aktivitetstilbud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet. En av idrettsrådets oppgaver er å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen.

Blant idrettsrådets oppgaver er en av oppgavene å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

På idrettstinget i 1999 ble det vedtatt en betydelig oppjustering i idrettsrådets posisjon og status.

Idrettsrådet kan også arbeide med saker av økonomisk interesse for lagene i kommunen og forsøke å arrangere inntektsgivende tiltak. Dette arbeidet er i hovedsak organisert i Stiftelsen Sportikus.

Idrettsrådets handlingsplan 2015-2019

Vedtatt på idrettsrådets årsmøte 24. mars 2015

 

HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSRÅDET I KRISTIANSAND 2015-2019

Idrettsrådet er det av idrettens organer som skal arbeide på lokalt nivå og være en

støttespiller for idrettslagene. Med ”idrettsrådet” menes i denne planen ”idrettsrådet i Kristiansand”, og begrepet ”idrettslagene” innbefatter også bedriftsidretten.

 

Grunnlaget for denne handlingsplanen er:

 

1)      Idrettsrådets formål

Idrettsrådet i Kristiansand kommune er et fellesorgan for alle organiserte idrettslag i kommunen som er organisert gjennom Norges Idrettsforbund.

Formål er å arbeide for best mulig forhold for idretten herunder samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

 

2)      Idrettsrådenes arbeidsoppgaver,

 jfr §3 i vedtektene for idrettsrådet.

  1. a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
  2. b) Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
  3. c) Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
  4. d) Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

 

3)      Føringer gitt av Norges idrettsforbund(NIF)

Idrettspolitisk dokument(IPD)

NIFs visjon: ”idrettsglede for alle”

NIFs formål: ”NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut i fra sine ønsker og behov”.

 

4)      Forholdet til Kristiansand kommune

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv og visjonen ”Vi gir alle muligheter”.

Idrettsetatens visjon: ”Verdens sprekeste by”.

 

 

 

Idrettsrådet skal arbeide for å legge forholdene til rette for å nå visjonen:

 

 

IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND

 

 

HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER

 

Idrettsrådet skal arbeide for at rammebetingelsene for idrettslagene i Kristiansand dekker idrettens behov.

 

Delmål 1.

Arbeide for å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser.

 

Tiltak:

- øke kommunens driftstilskudd til idrettslagene

- øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre offentlige ordninger

- fjerne treningsavgiftene – gratis trening for alle, i alle anlegg

- fjerne arrangementsavgiften

- øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt

- bidra til å sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementer

 

Delmål 2.

Idrettens anleggsbehov skal dekkes gjennom nybygging og vedlikehold av anlegg

 

Tiltak:

- delta aktivt i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og

  friluftsliv

- aktivt påvirke politiske partier og organer ved å synliggjøre idrettens behov

 

Delmål 3.

Arbeide for å sikre arealer til idrettsformål

 

Tiltak:

-          Sikre at eksisterende idrettsarealer ikke bygges ned

-          Sikre at idrettsformål ivaretas i reguleringsplaner og overordnede planer

 

 

HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN

 

Idrettsrådet skal arbeide for at forholdene legges til rette for at flest mulig barn og unge driver med fysisk aktivitet.

 

Delmål 1.

Økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

 

Tiltak:

- stimulere lagene gjennom tildeling av lokale aktivitetsmidler til å prioritere og

  utvikle aktiviteter for  barn og unge.

- stimulere både etablerte og nye barneidrettsskoler

- stimulere også til uorganisert fysisk aktivitet

- påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom skolefritidsordning(SFO)

- gjennom storbyprosjektet

- etablere og opprettholde aktivitetsplasser i nærmiljøet

 

Delmål 2.

Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene

 

Tiltak:

- stimulere til økt rekruttering ved hjelp av lokale aktivitetsmidler

- stimulere til lavterskeltilbud

- informere og stimulere nærmiljøet

- storbyprosjekt

 

 

HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN

 

Idrettsrådet skal i samarbeid med idrettslagene, andre organisasjoner og offentlige

etater, bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet.

 

Delmål 1.

Mer aktivitet i idrettslagene.

 

Tiltak:

- stimulere lag med mosjonsaktiviteter

- bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten

- bruke lokale aktivitetsmidler (LAM) og storbymidler målrettet for å

              øke mangfoldet i idretten

 

Delmål 2:

Få flere inaktive i fysisk aktivitet innenfor idretten

 

Tiltak:

-       stimulere lag med mosjonsaktiviteter

-       bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten

-       bruke lokale LAM og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten

-       synliggjøre betydningen av å bevilge mer midler til lagene

-       synliggjøre folkehelsegevinsten av mer fysisk aktivitet.

 

Delmål 3:

Arbeide for å redusere frafallet blant barn og ungdom

 

Tiltak:

-       gjennom tilskuddsordninger støtte tiltak som kan bidra til redusert frafall

 

 

HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN

 

Idrettsrådet skal jobbe for at idrettsungdom skal gis anledning til å realisere sine

ambisjoner på toppidrettsnivå.

 

Delmål 1.

Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand

 

- tilpasse trening/skole både på allmennfaglig og yrkesfaglig

  utdanning

- samarbeide med Kompetansesenter for idrett i Agder(KIA), videregående skole og

  Universitetet i Agder (UIA)

- stimulere gjennom stipendordninger

- påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokale talenter

- kompetanseheving gjennom nettverksbygging og internasjonalisering

 

Delmål 2.

Legge til rette for at utøvere kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som

base.

 

- tilpasse trening og skole

- arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter

- arbeide for å etablere økonomiske tilskuddsordninger for utøvere

- støtte initiativ til internasjonale arrangement.

 

 

HOVEDMÅL 5:  FREMME FRIVILLIGHETEN

 

IR skal arbeide for at det stimuleres til økt frivillighet og dugnadsinnsats i lagene.

 

Delmål 1:

Trenere/ledere/dommere

 

Tiltak:

-       stimulere med stipendordninger

-       bruke LAM som virkemiddel

 

Delmål 2:

Tilltitsvalgte

 

Tiltak:

-       synliggjøre verdien av de tillitsvalgtes arbeid

-       forenkle hverdagen med mindre byråkrati og papirarbeid for lagene.

-       Bidra til at lagene kan drive med aktivitet, og ikke pålegges offentlige oppgaver.

 

 

HOVEDMÅL 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID

 

Idrettsrådet skal styrke samarbeidet både med idrettslagene, kommunen og

idrettskretsen.

 

Tiltak:

-   synliggjøre idrettsrådets rolle

-   bedre informasjonsflyten mellom idrettsrådet og idrettslagene

-   møte og samvirke med kommunale etater

-   møte med politiske partier og organer