Handlingsplan 2020-2023

VISJON: IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND.

 

HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER

 

Idrettsrådet skal arbeide for at rammebetingelsene for idrettslagene i Kristiansand dekker idrettens behov.

 

Delmål 1.

Arbeide for å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser.

 

Tiltak:

- øke kommunens driftstilskudd til idrettslagene

- øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre offentlige ordninger

- fjerne treningsavgiftene – gratis trening for alle, i alle anlegg

- fjerne arrangementsavgiftene.

- øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt

- fokus på å bevare idrettens eierskap til arrangement og aktivitet.

- sikre driftstilskudd til idrettsrådet slik at pålagte og forventede oppgaver kan utføres.

 

Delmål 2.

Idrettens anleggsbehov skal dekkes gjennom nybygging og vedlikehold av anlegg.

 

Tiltak:

- delta aktivt i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og

  friluftsliv, samt andre planer som påvirker klubbenes daglige aktivitet.

- aktivt påvirke politiske partier og organer.

- holde nr 1 status som best på idrettsanlegg blant de 10 største byene i Norge.

- påvirke kommunen til å ha vedlikeholdsplan for idrettsbygg og – anlegg.

 

Delmål 3:

Arbeide for å sikre arealer til idrettsformål.

 

Tiltak:

            - sikre at eksisterende idrettsarealer ikke bygges ned.

            - sikre at idrettsformål ivaretas i kommunale planer.

 

 

HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN

 

Idrettsrådet skal arbeide for at forholdene legges til rette for at flest mulig barn og unge driver med fysisk aktivitet.

 

Delmål 1.

Økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

 

Tiltak:

- stimulere lagene gjennom tilleggsmidlene til å prioritere aktiviteter for

   barn og unge.

- stimulere både etablerte og nye allidrettsgrupper/BI skoler.

- stimulere også til uorganisert fysisk aktivitet

            - påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom fritidsordninger og inkluderende

              tiltak

 

Delmål 2.

Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene

 

Tiltak:

- stimulere til økt rekruttering ved hjelp av lokale aktivitetsmidler

- stimulere til lavterskeltilbud

- sikre trygge tilførselsveier til idrettsanleggene.

- informere og stimulere nærmiljøet

- gjennom inkluderingstiltak som Storbyprosjektet, Aktivitetsguide m.m.

 

 

 

HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN

 

Idrettsrådet skal i samarbeid med idrettslagene, andre organisasjoner og offentlige

etater, bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet.

 

Delmål 1.

Mer aktivitet i idrettslagene gjennom flere nye aktive medlemmer.

 

Tiltak:

- stimulere lag med mosjonsaktiviteter og lavterskeltilbud.

- støtte tiltak som kan bidra til redusert frafall.

- stimulere bedriftsidretten

- bruke lokale aktivitetsmidler (LAM) og storbymidler målrettet for å

              øke mangfoldet i idretten

- synliggjøre folkehelsegevinsten av flere i fysisk aktivitet.

- stimulere til å få med flere personer med funksjonsnedsettelse i idrettslag

 

 

 

 

 

 

HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN

 

Idrettsrådet skal jobbe for at idrettsungdom skal gis anledning til å realisere sine

ambisjoner på toppidrettsnivå.

 

Delmål 1.

Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand, slik at de kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som base.

 

Tiltak:

- tilpasset trening/skole både på allmennfaglig og yrkesfaglig

  utdanning

- samarbeid med Olympiatoppen Sør, Universitetet i Agder (UIA) og videregående  

  skoler

- stimulere gjennom stipendordninger

- påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokale idrettstalenter

- arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter.

- støtte initiativ til internasjonale arrangement.

- støtte initiativ til toppidrettssatsing.

 

 

HOVEDMÅL 5:  FREMME FRIVILLIGHETEN.

 

IR skal arbeide for at det stimuleres til økt frivillighet og dugnadsinnsats i lagene.

 

Delmål 1:

Klubbene skal ha tilstrekkelig med trenere/ledere/dommere

 

Tiltak:

  • stimulere med stipendordninger
  • bruke LAM som virkemiddel

 

Delmål 2:

Støtte opp om de tillitsvalgte som driver klubbene.

 

Tiltak:

  • synliggjøre verdien av de tillitsvalgtes arbeid.
  • Forenkle hverdagen med mindre byråkrati og papirarbeid for klubbene.
  • Bidra til at klubbene kan drive med aktivitet, og ikke pålegges offentlige oppgaver.

 

 

 

HOVEDMÅL 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID

 

Idrettsrådet skal styrke samarbeidet både med idrettslagene, kommunen,

Idrettskretsen og skoleverket.

 

Tiltak:

-   synliggjøre idrettsrådets rolle

-   bedre informasjonsflyten mellom idrettsrådet og idrettslagene

-   møte og samvirke med kommunale etater

-   møte med politiske partier og organer

-  synliggjøre folkehelsegevinst og samfunnsøkonomisk gevinst av idrettslagenes

    aktivitet.