Årsmøte KIR

Årsmøte i Kongsberg idrettsråd gjennomføres 10. mai klokken 1800 i Skrims klubbhus ved Skrimhallen.
Saksliste iht lov for Kongsberg Idrettsråd.
Saker til årsmøtet sendes til styret i idrettsrådet innen 5. april 2023. Alle dokumenter til årsmøte ligger under meny valget "dokumenter"

Norsk idrettsindeks

Idrettskommunen Kongsberg

I dette kapittelet presenterer Telemarksforskning de overordnede trekkene for idretten i Kongsberg

Tabell

Hvert år summerer telemarksforskning antall utøvere pr idrettsgren eller en gruppe idrettsgrener. Dette er en standard måte å summere antall utøvere for å kunne sammenligne fra år til år. Alle tall i imdrettsimdeksen er basert på idrettsregistreringen i Norges idrettsforbund

NIF

Innsikt- og analyseplattformen tilrettelegger data og innsikt og publiserer innholdet ut via Microsoft Power BI Apper.

Om plattformen:

-Innsikt- og analyse tilgjengeliggjøres via en BI (Business Intelligence) plattform, bestående av et datalager for innsamling, sammenstilling og presentasjon av data til innsikt. Data innhentes med avtalt frekvens, f.eks. sanntid dersom behovet tilsier det, og historiske data lagres etter behov. Datakildene er både interne eller eksterne.

-NIF Digital drifter, forvalter og utvikler plattformen og innholdet.  

-Innholdet publiseres som ferdig definerte Power BI Apps rapporter og dashboards til lisensierte brukere.