Sommeridrett idrettslag facebook.png

Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027

Bystyret vedtok 27. oktober 2022 å revidere Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv for perioden 2024 – 2027. Planen skal inneholde en prioritert handlingsplan for årene 2024 – 2027, og en langsiktig, uprioritert plan for årene 2028 – 2035

En politisk vedtatt plan for fagområdet er et vilkår for å kunne søke statlige spillemidler. Anlegg som det skal søkes spillemidler til, må være omtalt i planen. Kravet er stilt av Kulturdepartementet for å sikre behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser. 

Bodø kommune ønsker at flest mulig skal engasjere seg. Vi ønsker synspunkter og innspill til planarbeidet. Det legges opp til bred medvirkning fra lag/foreninger, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner. I tillegg gjennomføres administrativt tverrfaglig samarbeid i kommunen og med andre offentlige instanser. 

I forbindelse med ny plan for 2024 – 2027 ønske Bodø kommune innspill fra organisasjoner, privatpersoner og institusjoner. Bodø kommune kommer til å vurdere alle innspill på tilretteleggingstiltak med kostnad over kr 50.000. Tiltak med kostnadsramme under dette ivaretas gjennom ordinær drift eller gjennom årlig politisk behandling av tilskudd. Bodø kommune ønsker alle innspill velkommen.

 

Innspillmøte er onsdag 8.februar klokken 20.00-21.00 på Rådhuset