football-1396740__480.jpg

Kommuneplanens arealdel på høring

Bodø kommune har sendt ut forslag til ny kommuneplanens arealdel på høring. Høringsfristen er 20.februar.

Arealplanen skal vedtas i juni. Alle dokumenter ligger tilgjengelig her: https://bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/. Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal distriktene ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidra til vekst. For Bodø idrettsråd er det viktig at det settes av arealer til idrettsformål i planen slik at man sikrer muligheten for etablering av idrettsanlegg i tiden fremover.

Innspillet fra Bodø idrettsråd vil ta utgangspunkt i prioriterte arealer og anlegg som idrettsrådet har vedtatt. Om det er noen av dere idrettslag som sitter med egne anleggsplaner, behov og innspill som dere ønsker Bodø idrettsråd skal ta med ber vi dere sende det til Bodø idrettsråd innen 2.februar. Innspill kan også sendes direkte til bodø kommune, da er høringsfristen 20.februar.  

Frister for oversendelse av innspill:

  • Bodø idrettsråd: 2.februar.
  • Bodø kommune: 20.februar. Uttalelser til kommuneplanens arealdel merkes med 2020/5962 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no