Aktivitetsmidler
Aktivitetsmidler

Aktivitetsmidler og Driftstilskudd til lag og foreninger

Husk Søknad om Aktivitetsmidler og Driftstilskudd til lag og foreninger. Vi minner om fristen for å søke aktivitetsmidler og/eller driftsmidler til egne anlegg Søknadsfristen er 31. mars

Retningslinjer for driftstilskudd til lag og foreninger

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre det frivillige kulturlivet og tilrettelegge for et stort mangfold av aktiviteter.

Barne- og ungdomsarbeid prioriteres framfor aktiviteter for voksne

Berettiget til driftstilskudd

Alle lokale lag og foreninger som driver idretts-, kultur- og organisasjonsarbeid i Grimstad kommune, kan etter søknad få tilskudd innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Organisasjonen må ha eksistert i minst ett år for å kunne få støtte. Den må ha valgt styre, årsmelding og godkjent revidert regnskap.

Det stilles krav om at det holdes minst 15 aktivitetssamlinger (styre- og medlemsmøter, samt åpne aktiviteter) pr. år, og at det er minst 15 betalende, aktive medlemmer bosatt i Grimstad.

For at organisasjonen skal få tilskudd, må hvert medlem betale en årskontingent på minst kr. 100,-.

Det gis vanligvis ikke tilskudd for medlemmer etter fylte 20 år, eller for medlemmer som ikke er bosatt i Grimstad kommune. Som medlem regnes aktiv i organisasjonen som utøver, deltaker eller leder.

Dersom et medlem deltar i flere av foreningens aktiviteter, skal vedkommende kun telle som ett medlem.

Unntak/ikke berettiget til støtte:

  • Organisasjoner som arbeider for å fremme medlemmenes medisinske, økonomiske og yrkesfaglige interesser.
  • Kommersielle klubber, diskotek og liknende.
  • Bedriftsidrettslag og organisasjoner med lukket medlemskap.
  • Politiske partier og aksjoner.
  • Regionale og nasjonale organisasjoner (dersom de ikke driver aktivitet som en lokal organisasjon i Grimstad)

Om søknaden

Søknadsfristen er 31. mars i tildelingsåret, og skal fremmes på eget skjema av hovedstyret i foreningen.

Vedlegg som skal følge søknaden

  • revidert regnskap
  • årsmelding
  • budsjett
  • medlemsliste over aktive (med medlemmenes fødselsår og postnummer).

Tilskuddet utbetales så snart som mulig, senest innen utgangen av mai.

Søke driftstilskudd

 

Kontaktperson
Karin Glomsaker
Enhetsleder kulturtjenesten
Telefon 37 25 04 82