aktive_lokalsamfunn.jpg

Aktive lokalsamfunn

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av Viken idrettskrets og Asker idrettsråd, samt erfaringer fra tiltak som allerede er etablert.

Asker idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid knyttet til inkludering og samarbeid mellom idrett og skole og å synliggjøre lokalidrettens samfunnsbidrag. På årsmøtene til Asker Idrettsråd, Røyken idrettsråd og Hurum idrettsråd i 2019 ble det vedtatt at en andel av Kulturdepartementets Lokale aktivitetsmidlene (LAM) settes av til tiltak rettet mot «Aktive lokalsamfunn». Følgende fordelingsnøkkel ble vedtatt: 

 • Fordeling 2020: inntil 10% av LAM 
 • Fordeling deretter: inntil 20% av LAM

HVEM KAN SØKE
Idrettslag organisert i Norges Idrettsforbund under Asker idrettsråd kan søke midler. Det styrker søknaden dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med en eller flere av sine lokale skoler. Søknaden styrkes også dersom man kan vise til samarbeid med mindre idrettslag/særidretter og andre lokale organisasjoner. 

DET KAN SØKES STØTTE TIL:

 1. Aktive Lokalsamfunn 1 (oppstartstøtte 1 år) 
  Oppstartstøtten skal bidra til å få i gang nye tilbud, og er i utgangspunktet en engangsstøtte. Det styrker søknaden dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med eller flere av sine lokale skoler, se forslag til intensjonsavtale som vedlegg*.Idrettslag som søker oppstart-støtte for samarbeid om «Aktive Lokalsamfunn» må, sammen med sin lokale skole, arbeide målrettet slik at man får etablert bærekraftige økonomiske modeller for fremtiden. Vi imøteser en plan for fremtidig finansieringsmodell.
 2. Aktive Lokalsamfunn 2 (videreføring av Aktive lokalsamfunn 1) 
  Støtte for videreføring av støtte forutsetter: 
  a. Søker har utarbeidet modell for bærekraft i tiltaket. 
  b. Støtten til Aktive lokalsamfunn gis primært kun 2 år. 
  c. Målsetting om å være etablert i løpet av tiltakets to første leveår. 
  d. Samarbeidsavtale med lokal skole, og gjerne andre mindre idrettslag eller aktører i nærmiljøet
 3. Aktive Lokalsamfunn 3 
  Ved særdeles spennende og innovative tiltak som stimulerer til å skape trygge og aktive oppvekstvilkår for barn og ungdom, og som styrker idrettens bidrag i lokalsamfunnet kan støtte utover 2 år vurderes. Slike tiltak må i sterk grad bidra til en videreutvikling av rammeverket for Aktive Lokalsamfunn.
 4. Fun Friday / Åpen Hall / Aktivt anlegg
  (målgruppe 6-12 år og 13-19 år) 
  Prosjekter og tiltak som inkluderer alle barn og unge til egenorganisert aktivitet i lokalsamfunnet. Tiltakene gjelder for medlemmer og ikke-medlemmer innenfor målgruppen, likestillingstiltak, ungdomstiltak og inkludering av barn/unge med minoritetsbakgrunn. Idrettslag som bruker ungdom som aktivitetsressurser er med på å styrke søknaden.

Søknadsfrist 5. juni 2020.
Send søknad via elektronisk søknadsskjema her.


Asker Idrettsråd søker å behandle og gi tilbakemelding på mottatte søknader senest innen 10. august 2020. Søknadsskjema vedlagt.