Solidaritetsfond

Solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom.

Solidarity Fund at sports clubs.docx

Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan eks. være: støtte til stevner, utstyr, reiser eller treningsavgift. Alle klubbene har egne retningslinjer for fondet, tilpasset bl.a. idrettens egenart og størrelse.   

Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. En situasjon alle kan komme opp i. Søknader skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker om økonomisk bistand, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Alle klubber oppfordres til å jobbe med klubbens praksis i forhold til kostnadsnivå i egen klubb. Dette bør være nedfelt i klubbdokumenter, og være ett av temaene i den vanlige klubbhverdagen.

Solidaritetsfond er en ordning internt i Tromsøidretten. Ved siden av dette kan kommune, NAV, Flyktningetjeneste og andre også ha ordninger for familier med behov for økonomisk bistand.

Fakta:

 • Solidaritetsfond har som hovedmål å forebygge at barn/ unge faller ut av idretten pga. familiens økonomi
 • Kvaløya Sportsklubb var første klubb i Tromsø som etablerte Solidaritetsfond. Dette var i 2018.
 • I 2022 er det 37 registrerte klubber med denne ordningen.
 • Alle klubber har retningslinjer utarbeidet etter den samme malen.
 • Retningslinjene bør være levende, og tilpasses både idrettens egenart og gjeldende offentlige støtteordninger.
 • Dobbelfinansiering bør unngås.
 • Solidaritetsfond er ikke ment å fullfinansiere helhetlig idrettsdeltagelse, men være et bidrag.
 • Ønsker din klubb å opprette Solidaritetsfond, ta gjerne kontakt med Tromsø Idrettsråd for råd/ veiledning.
 • Normalisèr bruken av Solidaritetsfond for hele klubben – «det kan være DU som trenger dette neste gang»

 

Hvordan jobbe med Solidaritetsfond

Klubb

 • Det bør ligge informasjon om klubbens Solidaritetsfond på klubbens hjemmeside.
 • Klubben kan informere på Facebook/ sosiale medier.
 • Send ut jevnlig informasjon om klubbens Solidaritetsfond til alle trenere/ lagledere/ foreldrekontakter.
 • Informèr gjerne om klubbens Solidaritetsfond på alle fakturaer som sendes ut.
 • søknadskjema bør ligge lett tilgjengelig og åpent for alle.
 • Behandling av evt. søknader kan skje f.eks. i eget utvalg, i styret eller daglig leder. Prosessen bør være minst mulig byråkratisk.
 • Informer om Solidaritetsfond til alle nye medlemmer i klubben, vektlegg informasjon for nye foresatte til de aller yngste i klubben.
 • Har klubben klubbambassadør som jobber mellom klubb og familie bør han/hun være godt informert om ordningen.
 • Solidaritetsfond bør være post i klubbens budsjett
 • Solidaritetsfond og økonomiske barrierer i idretten bør være gjentatt tema på klubbens foreldremøter/ trenermøter/ styremøter/ årsmøte etc.
 • Solidaritetsfond kan også bidra i en situasjon for helt nye medlemmer, barn/ unge på vei inn i klubben.

 

Tips for å fylle opp Solidaritetsfondet

 • egne arrangementer/ gjenbruksdager hvor inntekt øremerkes Solidaritetsfondet
 • eksterne sponsorer
 • arranger innsamlingsaksjon øremerket til Solidaritetsfondet, definer dette som en samfunnsdugnad hvor alle kan bidra.
 • eget vippsnummer så det er enkelt for andre å støtte
 • Prosentandel av inntekter til klubben øremerkes til Solidaritetsfond
 • Søk støtte fra ulike støtteordninger
 • Synliggjør klubbens ordning overfor lokalmiljøet, søk samarbeid.

 

Språk/ kultur

- Ta kontakt med idrettsrådet om det er vanskelig å kommunisere med familier pga. språk.

 -  Legg gjerne ut link til nettsiden  www.aktivitetsguiden.no  - her er bl.a. en episode om

    økonomi. I 2022 fins siden på 10 språk, og har både tekst og lydfiler.

                                                        

Tilslutt:

Klubben bør ha en helhetlig inkluderingstanke /praksis, slik at utgiftene for den enkelte familie ikke blir unødvendig høye.

Solidaritetsfondet er ikke ment dekke unødvendige og kunstige høye utgifter for idrettsdeltagelse.

Solidaritetsfond er et bidrag for å leve opp til idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle»