anlegg_lope.jpg

Lokalisering av idretts areal

UTTALELSE TIL LOKALISERING AV NYE IDRETTSANLEGG I SANDNES

Viser til oversendelse av foreløpig utredning til uttalelse. Utredningen er svært omfattende, og Idrettsrådets uttalelse vil derfor kun omtale hovedpunktene i utredningen.

Vi setter pris på at Idrettsrådet ble invitert med i arbeids- og styringsgruppen for utredningen, og vi håper at vårt bidrag i arbeidet har blitt oppfattet som positivt og konstruktivt.

Når idrettsrådet skal avgi uttalelse på vegne av idretten er det viktig å ha med i vurderingen at det innenfor idretten er ulike perspektiv og ulike meninger om anleggsutbygging og anleggsutvikling, spesielt i en stor by som Sandnes.

Anleggsdekning og aktivitet
Idrettsrådet konstaterer innledningsvis at det er en tydelig sammenheng mellom aktivitet og anleggsutbygging. Dess bedre anleggsdekning i en kommune dess flere av innbyggerne er fysisk aktive. Situasjonen i Sandnes er ikke dårlig, men vi får rapporter fra flere idrettslag som rapporterer om at mangel på hensiktsmessige anlegg er en begrensende faktor for aktivitetstilbudet. Med andre ord – barn som ønsker å bli med i idrettslag må vente til det er plass i anleggene før de kan begynne.

Bydekkende anlegg
Utgangspunktet for vurdering av anleggs-situasjonen er at en by som Sandnes må kunne tilby både anlegg i bydelene/nærmiljøene og bydekkende anlegg for konkurranseidrett på minst nasjonalt nivå. Innenfor det siste området er det tatt et stort løft av SandnesUlf, kommunen og andre samarbeidspartnere ved realiseringen av Østerhus Arena.

For hallidretter som håndball, volleyball, basketball og innebandy har vi ikke en tilfredsstillende anleggssituasjon for toppidretten. Det anlegget med høyest prioritet for idretten er derfor en storhall med publikumsfasiliteter. Dette kan løses som et felles bydekkende anlegg, gjerne samlokalisert med andre idrettslige funksjoner som kan gi betydelige gevinster innenfor arealutnyttelse og energieffektivitet. I bystyrets bestilling er ishall et av de nevnte anleggene, og en kombinasjon av storhall og ishall
kan gi en løsning med felles parkering, noe felles publikumsfasiliteter og der overskuddsenergi fra ishallen kan benyttes i storhallen.

Svømmeanlegg
Idrettsrådet støtter anleggsgruppens vurdering når det gjelder svømmeanlegg. Med utbyggingen av ny svømmehall på Austrått, rehabilitering av Giskehallen og nytt sjøbad i Vågen vil anleggssituasjonen for svømmeidretten bli sterkt forbedret, og realisering av ytterligere svømmehaller gis derfor ikke topp prioritet. Idrettsrådet støtter likevel bystyrets vedtak om å sette av arealer til en fremtidig svømmehall, men tomtevalget kan avklares ved neste revisjon av kommuneplanen.

Varatun
Idrettsrådet registrerer at arbeidsgruppen advarer mot bygging av nye idrettsanlegg i Varatun-området, og har blitt gjort kjent med de faglige vurderingene som er innhentet fra eksterne kompetansemiljøer. Idrettsrådet har ikke kompetanse til å utfordre disse rådene, og forholder seg derfor til at Varatun ikke egner seg for framtidig anleggsutbygging.

Samlokalisering av bydekkende anlegg
Idretten og byen vår vil ha gjensidig nytte av å finne et sentralt område der flere bydekkende anlegg kan samlokaliseres, og her peker Brueland seg klart ut. Området er sentrumsnært med god kollektivdekning, og det er plass til å sette av betydelig areal til idrettsformål. Idrettsrådet gir et klart råd til Sandnes kommune om snarest å komme i forhandlingsposisjon med grunneier med sikte på enten erverv av deler av arealet eller en felles utbygging som inneholder både storhall og eventuelle andre anlegg det er naturlig og mulig å lokalisere på Brueland. Hvis dette lykkes, kan Brueland blir det mest tilgjengelige anlegget for innendørs idrett i denne regionen, og vil derfor være en naturlig lokalisering av større regionale aktiviteter.

Plasseringen gir også muligheter for kommersielle aktiviteter som messer, utstillinger og de største arrangementene, noe som kan bidra til finansiering av framtidig drift.

Asko-tomten på Lura
Idrettsrådet ser at utredningen vurderer Asko-tomten på Lura som en mulig
bydekkende lokalisering for en del mindre idretter. Idrettsrådet ser dette som en god og hensiktsmessig løsning der en sikrer idrettsområdet på Lura en god bydelsfunksjon kombinert med en del mindre arealkrevende bydekkende funksjoner.

Bydelsanlegg
Idrettsrådet konstaterer at utredningen peker på mange muligheter for bydelsanlegg, men Idrettsrådet ser det som naturlig at prioritering mellom disse skjer ved neste revisjon av Aktive Sandnes, og velger derfor ikke å kommentere disse i denne omgang.

Oppsummering
Anleggsutredningen gir idretten og kommunen et godt grunnlag for å vurdere framtidig lokalisering av idrettsanlegg. Selv om det trolig vil bli lansert nye alternativer enten under behandling av denne utredningen eller senere, vil disse relativt raskt kunne vurderes ut fra same metodikk. Vi får dermed et godt grunnlag for kommende lokaliseringsbeslutninger.

Idrettsrådet viser til vurderingene ovenfor, og vil understreke det tydelige behovet for en storhall med publikumsfasiliteter, som kan romme konkurranseidrett på minst nasjonalt nivå. Lokalisering på Brueland framstår som det klart beste alternativet av de som har vært vurdert, og idrettsrådet støtter derfor denne anbefalingen.

Hvis det ikke lykkes å finne en løsning i samarbeid med grunneier på Brueland relativt fort, må andre alternative tomter vurderes. Dette haster, og vi må finne en lokalisering som både er et godt alternativ for byen og for idretten.

Idrettsrådet støtter ellers hovedtrekkene i anleggsutvalgets vurderinger.

Sandnes Idrettsråd,
21. Mars 2020