Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettsråd

Styret i Sandnes Idrettsråd kaller med dette inn til ordinært årsmøte torsdag 20. april 2023 kl. 18.30 i Hotell Residence, Julie Egesgate 5. Møterom i 5. etasje.

Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettsråd

 

Påmelding med navn på deltakere, epost-adresse og klubb sendes Idrettsrådet på

e-post til: kare.strand@lyse.net innen 11. april kl. 15.00.

 

 

Program før ordinært årsmøte:

- Orientering om folkepulsen i Sandnes v/Lene Byberg

- Orientering om Idrettspatruljen v/Arne Thorsen Eie

- Disposisjonsplan for Stadionparken og Iglemyr idrettspark
  v/Odd Willy Støve og Kåre Strand

 

 

Forslag til sakliste for ordinært årsmøte:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle årsrapporten
 9. Behandle
  1. idrettsrådets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag til arbeidsprogram.
 11. Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 12. Behandle innkomne saker
 13. Vedta budsjett for 2023
 14. Foreta følgende valg:
 15. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem[mer] og 2 varamedlemmer
 16. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
 17. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 18. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

 

Forslag til årsmøte

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslagsfrist: Torsdag 6. april. Forslag sendes kare.strand@idrettsrad.no.

 

 

Sakspapirer

Foreløpige sakspapir blir publisert på Idrettsrådets hjemmeside i første halvdel av mars. De endelige sakspapirene med innkomne forslag publiseres senest 1 uke før årsmøtet.

(Jf. NIFs lov § 2.16)

 

 

Representasjon på årsmøtet

Her viser vi til lov for Sandnes Idrettsråd § 11 (2) der lagene er gitt følgende representasjonsrett:

 

Medlemstall

Stemmeberettigede på årsmøtet

1 – 50 medlemmer

2 representanter med stemmerett

51 – 200 medlemmer

3 representanter med stemmerett

Mer enn 201 medlemmer

4 representanter med stemmerett

 

 

 

Sandnes,

 

 

Paul Hetland/s

leder

 

 

                                                                                                                                              Kåre Strand/s