Søknadsskjema Folkepulsen 2022

Folkepulsen Sandnes 2022

Styringsgruppen for Folkepulsen Sandnes ønsker søknader om midler til gode prosjekter for 2022. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til Korona-situasjonen, men vi satser på at det ikke blir strenge restriksjoner for tiltak for barn og unge framover.

En del lag har fått tildelt og utbetalt midler (helt eller delvis) fra potten for 2021, men er forsinket eller har utsatt tiltaket. Disse lagene må ta hensyn til gjennomføring av allerede planlagte og finansierte aktiviter når det eventuelt søkes om nye tilskudd.

Formål

Folkepulsen skal gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Det kan gis støtte til både nyetablering eller allerede eksisterende prosjekter/tiltak. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Sandnes kommune og Sandnes idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.

 

 • inaktive (unge og voksne)
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • barn (6-12 år) og ungdom (13-19år) med innvandrer bakgrunn (jenter vektlegges)
 • barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne

 

Hensikten er å rekruttere flere fra målgruppene inn i idrettslagene, og gi disse et godt tilbud både aktivitetsmessig og sosialt, og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.

 

Idrettsrådet har i sin søknad om midler fra NIF prioritert tiltakene i følgende rekkefølge:

 

 1. Ukentlig idrettsaktivitet over tid
 2. Etter skoletilbud – idrettstilbud rett etter skoletid
 3. Foreldretrening
 4. Ferieaktivitet
 5. Kurs
 6. Åpen hall
 7. Andre tilbud som når målgruppene.

  


Finansiering

Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune, Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet.

 

For 2022 har tyringsgrupen kr. 650 000 til dispossjon. Det vil ikke bli satt en maksgrense på søkesum fra søkere.

Krav til søkere

 • Idrettslag/organisasjoner tilknyttet NIF og som ligger under Sandnes idrettsråd
 • Flere idrettslag kan gå sammen om aktivitet
 • Eget budsjett og regnskap for hvert enkelt prosjekt som en del av klubbens hovedregnskap.
 • Søknad signert klubbens leder og godkjent og protokollført på styremøte
 • Halvårlig rapportering av aktivitet i elektronisk verktøy via tilsendt lenke – bilder vedlegges.
 • Deltakelse på Folkepulsen erfaringssamling(er)
 • Oppfylle de vilkår som gis ved tildeling av midler
 • Oppstart vår eller tidlig høst 2022 - så snart smittesituasjonen tillater.
 • Søknadsfrist: 1. april 2022

(Hvis noen ønsker å komme i gang raskt, kan styringsgruppen vurdere innkomne søknader før fridten utløper.)

Det kan gis tilskudd til

 • Nye aktiviteter i idrettslaget rettet mot målgruppene
 • Rekrutteringstiltak/tilrettelegging for at personer i de aktuelle målgruppene kan delta i eksisterende aktiviteter i laget i en oppstartsperiode 2 - 3 år  

(Dette kan for eksempel være etablering av nye tilbud/grupper eller at eksisterende tilbud tilrettelegges for å nå noen av målgruppene til folkepulsen.)

 • Miljøtrener (hjelpetrener for å følge opp enkeltpersoner fra målgruppen)
 • Noe administrasjon for oppfølging, planlegging og gjennomføring aktivitet
 • Kurs og/eller kompetanseheving som ses på som nødvendig for prosjektet
 • Støtte til medlemskap/treningsavgift i moderat størrelse i oppstartsfasen
 • Mindre investering i utstyr som ses på som nødvendig for å opprettholde ønsket aktivitet mot målgruppen i prosjektet, sjekk særforbundene sine tilskudd.
 • Leie av treningstid i oppstartsperioder

 

Det bør ikke bli gitt tilskudd til;

 • Kostbare reiser, t.d. reiser til utlandet, turneringar og seriespel
 • Ordinært rekrutteringsarbeid utover målgruppene

 

 

Regnskap

Halvårlig rapportering av aktivitet i elektronisk verktøy via tilsendt lenke – regnskap vedlegges. Tiltaksleverandører som ikke leverer rapport/regnskap må tilbakebetale tilskuddet.

 

Hvordan søke?

Søknadsskjema ligger tilgjengelig på Sandnes Idrettsråds hjemmesider og følger vedlagt.

Søknadsfrist: Det kan søkes fortløpende, men vi har satt en søknadsfrist 1. april 2021. Søknader som trenger rask behandling blir tatt opp i styringsgruppa også før søknadsfristen.

 

Spørsmål angående Folkepulsen Sandnes rettes til Sandnes Idrettsråd ved Kåre Strand (95281530) eller til Rogaland idrettskrets ved Lene Byberg telefon 477 55 301.

Søknader sendes Sandnes idrettsråd på e-post:  kare.strand@lyse.net