soir_lite.jpg

Lovnorm for idrettsråd SOIR

Lovnorm for  Sør-Odal idrettsråd (SOIR) gjeldende fra 01.01.2020.

Vedtatt av styret i SOIR 21. april 2020.

SOIR ble stiftet 1970. Tidligere lov ble vedtatt av årsmøtet 27.04.95 med senere endringer av 17.03.03 11.03.14 31.04.16. Godkjent av Hedmark idrettskrets den 28.11.2007, 2014 og 02.05 2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål (1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets grenser. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. § 2 Organisasjon (1) Idrettsrådet er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. (2) Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter idrettsrådets grenser. (3) Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd.

(4) Idrettsrådet skal overholde NIF og idrettskretsens regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

§ 3 Oppgaver

(1) Idrettsrådet skal: a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet, b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

(2) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

(3) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

§ 4 Kontingent SOIR har d.d. ikke innført kontingent. II. TILLITSVALGTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Idrettsrådet skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til idrettskretstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til idrettskretstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.
(4) Idrettsstyret kan pålegge idrettsrådet å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen til valg/oppnevning.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd
(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd, som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,


d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettsrådet.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslag tilsluttet idrettsrådet, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettsrådet har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Idrettsrådet skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettsråd med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettsråd som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettsrådets aktivitet. Dersom idrettsrådet er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettsrådets art og omfang tilsier. d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(4) Idrettsrådet skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. (2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti Idrettsråd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet (1) Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett (1) Forslagsrett til årsmøtet: a) Styret. b) Et representasjonsberettiget idrettslag. c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet: a) Styret.

b) Representanter fra idrettslag med inntil 5 representanter fra hvert lag. Det samme gjelder for bedriftsidrettslagene. Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret.

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor utvalget/ komiteens arbeidsområde; a) Kontrollutvalgets medlemmer. b) Valgkomiteens medlemmer.

(4) Møterett og talerett på årsmøtet: a) Representant fra idrettskretsen og NIF.

(5) For å ha stemmerett, og være valgbar til årsmøtevalgte organer og kunne velges/ oppnevnes som representant til ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettsrådet: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, revisor.

§ 16 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være valgt/oppnevnt representant.

§ 17 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Velge dirigent(er). 3. Velge protokollfører(e). 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 5. Godkjenne innkallingen. 6. Godkjenne saklisten. 7. Godkjenne forretningsorden. 8. Behandle beretning for idrettsrådet. 9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. 10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 11. Behandle forslag og saker. 12. Vedta budsjett. 13. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, sekretær, regnskapsfører, ansvarlig for bedriftsidretten, 1 styremedlem, 1varamedlem og 2 ungdomsrepresentanter. b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

§ 18 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 2 ukers frist etter: a) Vedtak av idrettsrådets styre eller årsmøte. b) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. c) Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i idrettsrådet.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(3) Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 21 Idrettsrådets styre (1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene. (2) Styret skal blant annet.: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser. b) Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad. c) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. d) Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. e) Gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF. f) Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. . g) Oppnevne representanter til idrettskretstinget dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

§ 22 Valgkomité Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. § 23 Kontrollutvalg (1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: a) Påse at idrettsrådets virksomhet drives i samsvar med idrettsrådets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettsrådet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettsrådet har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring (1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret. (2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettsrådets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettsrådet tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.