Om Bærum Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i Bærum

Om Idrettsråd

Bærum Idrettsråd ble etablert i 1965 under navnet Fellesrådet for idrettslagene i Bærum, nåværende navn siden 1996. Tidlig på 1970-tallet var Fellesrådet mønster for dannelsen av kontaktutvalg mellom idretten og lokale myndigheter i norske kommuner.

Bærum Idrettsråd er bl.a. høringsinstans i saker som angår prioritering av planlagte idrettsanlegg og fordeling av kommunale tilskudd. Siden 1998 har rådet hatt fast ansatt daglig leder. Rådet arrangerer jevnlig høstseminarer for medlemsklubbene, gjerne med politikere og andre eksterne deltakere.

Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges Idrettsforbund. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
(NIFs lov § 8)

Idrettsrådet skal:

  • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet skal bidra til en helhetlig utvikling av idretten i kommunen og sikre et mangfoldig tilbud til medlemmene og befolkningen.

Idrettsrådet er et frivillig organ som velges av årsmøtet. Idrettsrådet har også ansvar for å følge opp de politiske færinger og vedtak som gjøres på Idrettskretsting og Idrettstinget.