Bilde7.jpg

Uttalelse vedr budsjett- og investeringsplan for 2022 – Ålesund kommune

Ålesund Idrettsråd ønsker å komme med en uttalelse for det vi pr i dag kjenner er budsjettforslaget for de neste årene i Ålesund kommune.

I 2020 inngikk Ålesund kommune og Ålesund Idrettsråd en samarbeidsavtale. I denne avtalens står det bl.a. at en uttalelse fra Idrettsrådet skal legges ved budsjettsaken.

Alle idrettslag skal, ifølge Norges Idrettsforbunds (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen.

Ålesund Idrettsråd har som formål om å styrke lokale rammevilkår for idrettslagene. Og vi ønsker å være aktive i arbeidet omkring dette.

I disse dager er det mye som skrives i media om Ålesund kommune sitt budsjett- og investeringsplan for de neste årene. Og vi leser senest i Sunnmørsposten 26.10 at det skal kuttes i støtte til idretten, og at investering i Osane idrettshall blir forskjøvet til 2027.

Turnhallen på Klipra

Ålesund Idrettsråd er også godt kjent med utfordringene Ålesund turnforening (Aatf) ha med tanke på tilstanden i Turnhallbygget på Klipra. Vi mener det må innhentes tilstandsrapport for turnhallbygget på Klipra, og hva som må påregnes av utvendig vedlikehold, samt bygningsmessige utskiftninger. Dette er Ålesund kommune sitt ansvar, jfr. avtale mellom Aatf og Ålesund kommune. 

Ålesund turnforening har forelagt følgende vedlikeholdsbehov som tilfaller kommunen:

 • Utskifting av vinduer i hele bygget (ikke vedlikehold), men utskifting grunnet teknisk levetid forbigått, vern, alder og punkterte vindu. Kommunalt ansvar
 • Ventilasjonsanlegg i hele bygget må skiftes. Teknisk levetid forbigått.
 • Sanitære anlegg ned rør må oppgraderes og delvis byttes. Teknisk levetid forbigått
 • Elektriske anlegg må gjennomgås
 • Nytt utvendig tak og nedløp
 • Sprekker i fasaden utvendig, huset må males.
 • Utvendig trapp øst for bygget, elv/bekk kommer ut i trappen, fryser til store issvuller på vinterstid. Farlig å ferdes. Utelys på østsiden av bygget ved gangvei. 
 • Drenering rundt hele bygget må utbedres eller byttes. 
 • Balkong øst på bygget må renoveres.
 • Løs skifter i inngangspartiet syd på turnhallen
 • Rustet rekkverk syd.
 • Nødvendig innvendig teknisk vedlikehold i hele 1 etg. Mange sprekker i bærekonstruksjon som må utbedres. Videre fukt og dreneringsskader som påvirker resten av bygget. Hele 1 etg er kommunens ansvar å vedlikeholde / utbedre innvendig. 

Ålesund bueskytterklubb

Klubben har behov for treningstid to dager i uken med tidspunkt fra 18:00-21:00 og det er meget gode grunner for dette:

 • Klubben er ikke oppdelt i forskjellige aldersdivisjoner.
 • Klubben er en familieidrett der alle aldersgrupper fra 8 år til 80 år trener sammen/ samtidig. Av hensyn til de yngste må de få trent ferdig før kl. 21:00
 • Siden klubben håndterer våpen, kan ikke juniorer ta ansvar for de yngre under trening, det må alltid være minst en voksen ansvarlig til stede og derfor kan de ikke starte før kl. 18:00.
 • Rigg og rygg av banen (skytematter på 130 X 130 og tunge tre-stativ) OG montering av bue-utstyr for nybegynnere krever også voksne til stede av sikkerhetsmessige grunner.

Pr i dag har klubben ikke tilfredsstillende treningstider – og det er mangel på halltid slik sikkerheten kan ivaretas.

I Osane idrettshall er de tiltenkt treningsfasiliteter, som vil løse deres behov, samt frigi treningstider for andre idretter i halltid de pr nå er tildelt.

Osane idrettshall

Fakta om bydelen:

Pr. januar 2021 har ytre bydel (Aspøy, Skarbøvika og Hessa) ei befolkning på 7.762, mens skolekretsene Hessa og Aspøy dekker ei befolkning på 10.442 personer.

Det er 771 elever på de kommunale grunnskolene i bydelen – Hessa skole – 361, Aspøy skole – 180 og Skarbøvik Ungdomsskole – 230.

Skolekretsen strekker seg over dette området:

Det betyr at Ytre Bydel har 15,7 % av befolkningen i Ålesund – og 10,3 % av elevmassen i Ålesund kommune.

Sif/ Hessa:

Idrettslaget i bydelen er Sif/Hessa – og dekker fotball, håndball, volleyball og idrettsskole. Klubbene Skarbøvik IF og Hessa IL slo seg sammen til en klubb i 2017.

I ytre bydel har man fått følgende treningstider i Fagerlihallen:

Å rekke treningstidene kl 16.30, er en utfordring i forhold til den mengde biler som kjører gjennom sentrum i rush-tiden. Når elever er ferdig på skolen kl 14, skal de hjem, spise, gjøre lekser og skifte før de er klar til trening. Det er da en umulighet for disse å ta kollektivtransport – de vil ikke rekke det. Resultatet blir at foresatte må kjøre…. Er det bærekraftig? Snakker vi klimagasser når det passer oss – men ikke i forhold til hverdagen til innbyggerne?

Og Sif/ Hessa er en klubb med størst andel medlemmer i yngre klasser. Å trene på kveldstid – både kl 19.30 og kl 21 er for sent. Og når klubben ikke kan tilby treningstider tidligere, slutter gjerne barna i stedet. Da hjelper det lite at klubbens motto er: «Flest med, lengst mulig.»

Idrettslaget har fått følgende treningstider i Ellingsøyhallen:

Også her blir det utfordring mtp trafikk – og inni mellom blir tunellen stengt i rush- tiden. Å benytte seg av treningstid kl 16.30 blir derfor en utfordring.

Levekår i bydelen:

Levekårskartleggingen viser at det er vanligere å bo alene i sentrumsbydelen enn på Moa. Ifølge kartleggingen er det flest aleneboende i sentrum og på Aspøya.

I 2017 var det 14,2 % av innbyggerne i Ålesund med innvandrerbakgrunn. Kartleggingen viser at det er høyest andel bosatt på Aspøya og i Skarbøvika.

Bystyret i «gamle» Ålesund kommune behandlet Folkehelserapporten fra 2019 den 04.04.2019. Gjennom arbeidet med denne rapporten, viste det seg at det er en tydelig opphoping levekårsutfordringer i Ålesund bysentrum, herunder med Aspøya og Skarbøvika.  

Daværende bystyret vedtok å:

«Fremme bedre levekår i Ålesund sentrum, Aspøya og Skarbøvika.»

Dette er vedtak den nye kommunen fortsatt må leve opp til, og har ansvar for å utbedre.

Folkehelse:

I Folkehelseloven § 7 – om folkehelsetiltak, kan vi lese følgende:

«Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.»

I Ålesund kommune sin Folkehelsestrategi – God helse for alle, står følge de å lese i pkt 6.2.1. sitat:

«Vi skal legge til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet der folk bu.»

I en bydel med disse nevnte levekårsutfordringene, må det arbeides systematisk med å utvikle tilbud og muligheter med lav terskel. Den lokale aktivitetspolitikken for fysisk aktivitet bør legge vekt på medvirkning og inkludering av de som er lite aktive og bidra til sosial utjevning. Og en idrettshall i ytre bydel vil nettopp derfor være et godt folkehelsetiltak – og gi innbyggerne den muligheten akkurat der de bor.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet:

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen. Planen skal danne et grunnlag for prioriteringer av anlegg og områder som må legges til rette, opparbeides eller rehabiliteres. Det innebærer at planen tar hensyn til behov for å kunne utøve bredde – og konkurranseidrett, og dekke behovene for egenorganisert aktivitet, f.eks. friluftsliv ut fra behovsvurderinger, inkludert folkehelseperspektivet. Kommunedelplanen inneholder blant annet et handlingsprogram som er en strategi/arbeidsplan for tiltak/mål - anlegg.

Anleggene settes opp i to kategorier; nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.

Osane idrettshall er prioritet nr 1 innen ordinære anlegg i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet – behandlet i Komite for kultur og medborgerskap den 30.08.21, og av kommunestyret den 23.09.21. I begge disse to behandlingene ble prioriteringen enstemmig vedtatt.

Ålesund Idrettsråd er derfor overrasket over at det kun 1 uke senere - på arbeidsseminar med Formannskapet – ble fremlagt en utsettelse av idrettshallen til 2027, av daglig leder i Ålesund kommunale eiendomsselskap (ÅKE). For oss er dette underlig – hva skjedde på denne veien her? Hvordan kan ÅKE en uke etter vedtak i kommunestyret foreslå en helt annen prioritering kun kort tid etterpå?

Oppsummert vedr Osane idrettshall

Styret i Ålesund Idrettsråd mener at oppstart av Osane idrettshall må skje i 2021, som tidligere lovet. Dette er et etterlengta og helt nødvendig tiltak for ytre bydel for å bidra til et større mangfold og gode treningsforhold for barn, ungdom og voksne. Osane idrettshall vil i tillegg frigjøre kapasitet i andre haller, og idrettslaga i kommunen kan dermed tilby et enda bredere tilbud til befolkninga. I tillegg vil det løse utfordringene omkring trening for medlemmene i Ålesund turnforening, som har utfordrende treningsfasiliteter i et svært forfallent turnbygg på Klipra. Også for bueskytterforeningen vil dermed kunne få løst sine utfordringer med å få nok treningstid.

Bompenger

Vi vet at det i løpet av 2022 vil bli oppstart med bompenger i Ålesund kommune. Dette vil også ha en påvirkning på idrettsaktiviteten for ytre bydel – all den tid der ikke er bygget noen idrettshall. La oss ta et eksempel: 30 kr pr passering.

Si at en trener 3 ganger i uka i 6 mnd tur/retur, så gir dette 156 bompasseringer a 30kr = 4680 per pers, med 2 utøvere i hver bil gir det 2340, og med 3 utøvere i hver bil blir det 1560.

En utøver i håndball betaler mellom 800 og 1000 i dag i medlemskontingent for de opp til 17 år – altså vil disse få en markant økning i kostnader for å bedrive idretten sin. I tillegg kommer kostnader for drivstoff på minimum 2 mil per tur.

Noen av de yngste trener nok bare 2 ganger i uka – regnestykket her blir da en 6 mnd tur/retur som gir 104 passeringer a 30 kr= 3120 per pers. Med 2 utøvere i hver bil 1560 og med 3 utøvere i hver bil 1040. Økningen for disse er fortsatt markant.

Sett i forhold til like oppvekstsvilkår, at alle skal ha rett til å delta i idrettsaktiviteter, folkehelserapporten for ytre bydel og frafallet som allerede eksisterer grunnet tid og avstander, så sier det seg selv at dette ikke er holdbart.