Jublende jente. Foto: Eirik Førde

Tønsberg idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idrettslagene som er tilsluttet Norges Idrettsforbund i Tønsberg kommune. Idrettsrådet er et frivillig organ som velges av årsmøte.

Formål

Formålet med idrettsrådet er å arbeide for best mulig forhold for idretten. Det innebærer blant annet samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.
Idrettsrådet spiller en proaktiv og viktig rolle i utformingen av idrettspolitikken Tønsberg kommune – både i forhold til aktivitet og anlegg.

Oppgaver

• Være et bindeledd mellom den frivillige idretten og kommunen.
• Være samarbeidsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse.
• Bistå idrettslagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.
• Bygge nettverk i den organiserte idretten.
• Kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen.
• Avholde fellesmøter med idrettslagene ved behov.
• Formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunen (spillemidler).
Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)

Norges Idrettsforbunds “Lov om idrettsråd”

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
(NIFs lov § 8)

Idrettsrådet skal:

• styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
• dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
• være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.