Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Stord Idrettsråd 2024

Til idrettslag tilsluttet Stord Idrettsråd

Stord 02.06.2024

Innkalling til årsmøte i Stord Idrettsråd 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Stord Idrettsråd.

Årsmøtet avholdes 20.06 kl 1930 i Solid IL sine lokaler i Solidhuset.

Saker som et idrettslag ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.06.2023 til e-post kjellhb@icloud.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for idrettslagene senest én uke før årsmøtet på idrettsrådets hjemmeside og på idrettsrådets FB-side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Representasjonsberettigede idrettslag har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettsrådet lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stord Idrettsråd kontaktes på 95154993 eller kjellhb@icloud.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 

 

 

 

 

Oppgåvene til årsmøtet:

 1. Godkjenne dei frammøtte representantane
 2. Velje dirigent
 3. Velje protokollførar
 4. Velje to representantar til å skrive under protokollen
 5. Godkjenne forretningsordenen
 6. Godkjenne innkallinga
 7. Godkjenne saklista
 8. Behandle årsmeldinga for idrettsrådet
 9. Behandle
  1. Rekneskapen til idrettsrådet
  2. Den økonomiske meldinga frå styret
  3. Meldinga frå kontrollutvalet

 

 1. Behandle forslag til arbeidsprogram drøfte og prioritere planar for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

 

 1. Fastsetje tildelingskriterium for lokale aktivitetsmidlar basert på kriteria frå Kulturdepartementet, krav og tilrådingar frå NIF, og dessutan lokale forhold

 

 1. Behandle saker som kjem fram av godkjend sakliste.

 

 1. Vedta budsjettet til idrettsrådet.

 

 

 1. Gjere følgjande val:
 2. Styre med leiar, to styremedlemmer og vara
 3. Kontrollutval med medlem og  varamedlem
 4. Representantar til idrettskrinstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnemne representantane
 5. Valkomité med leiar, medlem og varamedlem

 

Leiarar og nestleiarar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemmene skal veljast samla. Deretter skal varamedlemmene veljast samla. Der det blir valt fleire varamedlemmer, skal det veljast 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 1. Avgjere om det skal engasjerast revisor til å revidere rekneskapen til idrettsrådet.
 2. Signaturvedtak og prokura: To frå styret til å godkjenne

 

 

 

 

 

 1. Årsmelding

Stord idrettsråd har engasjert seg i følgande saker:

-Prioritere idrettsanlegganlegg på vegne av idretten og gi råd til kommunestyret og administrasjonen i Stord kommune

-Fordeling av lokale LA-midler i to omgongar, med fordeling etter årsmøtet sitt vedtak.

-Uttale til kommunen om saker som angår idretten, eksempelvis baskethall på Langeland skule.

 

-Innlegg i kommunestyret om Idrettsrådet sine prioriteringar.

 

 1. Rekneskap (ref. økonomisk melding frå styret)

 

 1. Økonomisk melding frå styret

 

Idrettsrådet har god økonomi pr 01.01.2023.

            Årsoppgave fra SPV:

            Kto35205424367                                 115.126,67

            Kto35205548708                                 55.287,00

            Sum innskudd:                                     169.401,67

            Skyldig beløp:

            Stord Håndball, folk i sentrum                  -5.000,00

            Stord kommune folk i sentrum                 -1.129,86

-Skyldig beløp vert betalt når vi får kontonummer

 

 1. Forslag arbeidsprogram

Arbeidsprogram for idrettsrådet foreslås som følger etter Leif Ottar sitt forslag på mail 13.04.2022, her er utdrag fra hans mail som danner grunnlag for forslag til arbeidsprogram:

-Etablere liste over idrettsrådets prioritering og legge denne ut på hjemmesida vår. Lista skal kun inneholde tiltak som er berettiget spillemidler. Alle andre tiltak er i prinsippet ikke opptil idrettsrådet å prioritere. Er det riktig å ha rehabilitering på en liste og nybygg på en annen liste? Det er ofte små summer på rehabilitering og større på investering av idrettsanlegg.

-Ta imot forslag til nye idrettsanlegg som er rotfestet i idrettslagene sin årsmelding.

-Ta imot forslag til rehabilitering av eksisterende idrettsfasiliteter som er rotfestet i idrettslagets årsmøte.

-Etablere enkle regler for prioritet på lista.

                        -Engasjement fra gruppene

                        -Ansiennitet på lista

                        -Delfinansiert/fullfinansiert

                        -Omsøkt spillemidler

 

 

 1. Budsjett 2023

Inntekter:

Tilskudd frå det offentlige                  0,00

Utgifter:

            Kurs                                        -15000

            Reiser                                     -15000