Barneidretten må ha lav terskel
Barneidretten må ha lav terskel

Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idretten

Norges idrettsforbund og fem særforbund var i dag i møte hos Kulturdepartementet. Der ble det diskutert status og mulige grep for å sikre bredere deltakelse i idretten, samt forsterke arbeidet med å begrense økonomiske og andre hindringer for barn og unges deltakelse. – Kostnader skal ikke, og får ikke, være en barriere for deltagelse i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Det var ledelsen i de fem særforbundene Norges Fotballforbund (NFF), Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), Norges Håndballforbund (NHF), Norges Ishockeyforbund (NIHF) og Norges Skiforbund (NSF) som var invitert til Kulturdepartementet sammen med Norges idrettsforbund (NIF). Møtet var en oppfølging av et tidligere dialogmøte på temaet 30. juni 2022. Bakteppet er den stadig mer alvorlige og krevende situasjonen med økte kostnader i samfunnet. Det er bekymringsfullt at flere faller utenfor fellesskapet, også idretten, på grunn av krevende familieøkonomi.

– Alle i møtet innledet grundig med mange gode eksempler på hvordan både særforbundene og NIF jobber svært målrettet med ulike tiltak og grep for å sikre at ingen faller utenfor deltakelse i idretten på grunn av økonomi. Temaet har høy prioritet i hele idretten, og det er helt nødvendig, sier Kjøll, som retter en stor takk til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen for hennes sterke og ekte engasjement i saken.

Langsiktig arbeid
Norsk idrett har lenge jobbet med å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse. Idrettsstyret vedtok 14 og 15. mars 2022 at økonomi ikke skal være en barriere for barn og unges deltakelse i norsk idrett, dette for å skjerpe søkelyset på dette arbeidet.

– Det som også er nytt for oss, er at stadig flere idrettskretser rapporterer om at flere idrettslag sliter med at summen av ubetalte kontingenter blir for stor, forteller Kjøll. Det er ikke lenger bare Oslo og de store byene som rapporterer om dette – her er behovet enormt – men disse tilbakemeldingene kommer fra større deler av landet enn før.

Ønsker enkle ordninger
Kulturdepartementet og NIF resignerte Fritidserklæringen i 2022. Her forplikter aktørene seg til at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive jevnlig med minst én organisert fritidsaktivitet årlig sammen med andre. For å lykkes med dette er det viktig at myndighetene sikrer forutsigbare og ubyråkratiske løsninger som kan avlaste idretten.

I et møte 2. februar med barne- og familieminister Kjersti Toppe, samt politisk ledelse fra Kommunal- og distriktdepartementet (KDD), Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) tok NIF til orde for at alle kommuner må ha ett kontaktpunkt og en pott peng er som enkelt og ubyråkratisk kan brukes til formålet. Dette bør skje gjennom en forsterkning av den nye fritidskasseordningen som ble etablert i 2022.

NIF er også i dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å få tall på hvor mange barn i familier som mottar sosialhjelp som ikke deltar i fritidsaktivitet. Dialogen går også på hvor mange av disse som har blitt tilbudt penger til fritidsaktivitet fra NAV og at det blir mulig for NAV å utbetale støtte til idrettsdeltakelse direkte til det aktuelle idrettslaget.