NDFU_8.jpg

Støtteordninger

Nedenfor finner du informasjon om store, nasjonale støtteordninger innenfor inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.

I denne ordningen kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen.  

Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet.

Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som transport, tolk, felles utstyr, lønn til trenere, sosiale tiltak, lønn til aktivitetsguide/idrettskontakt, halleie, administrasjon for å koordinere tiltaket, markedsføring, materiell/verktøy, servering, bekledning, profileringsutstyr, personlig utstyr, turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer.

Les mer her

Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige, kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

De prioriterer: 

 • Søknader fra organisasjoner som benytter ALLEMED verktøyene eller kan vise til andre konkrete planer for hvordan prosjektet vil bidra til å inkludere alle, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger.
 • Søknader som har frivillig arbeidsinnsats i gjennomføringen av prosjektet.  

Søknadsfristen er 15. september

 

Les mer her

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF til helse-og utviklingspogrammene til Stiftelsen Dam.

Helseprogrammet: Har løpende behandling og det kan søkes om mellom 40 000 og 400 000 kroner for inntil 2 år.

Utviklingsprogrammet: Åpner årlig 15. september, har søknadsfrist 1. november inn til NIF og det kan søkes om mellom 400 000 og 1,5 mill kroner for inntil 4 år.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper inn i idrettslag:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne 
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Les mer her for å bli opprettet som søker. 

Formålet til ordningen er å gi økonomisk støtte til lokale, regionale og nasjonale prosjekter som har som mål å øke mangfoldet og bidra til større inkludering i norsk idrett, gjennom samarbeid og nyskaping på krafttakets fire prioriterte områder. Målet er at det gjennom prosjektene skal opparbeides kunnskap som skal styrke arbeidet for inkludering, og gi innsikt i hva som er effektive tiltak for å oppnå et bedre mangfold i idretten.

Kraftakets fire prioriterte områder er: 

 • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
 • Arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse
 • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
 • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Les mer her

I 2022 og 2023 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalte en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. 

Målgruppene for ordningen:

 • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
 • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
 • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
 • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Bufdir har støtteordingen Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Idrettslag og idrettsråd kan søke via sin kommune, dersom kommunen er med i ordningen. Særforbund kan søke direkte til Bufdir.

Søknadsfrist: 3. november 2023.

Ekstraordinært tilskudd til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger.

IMDi gir tilskudd til «Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Målgrupper for ordningen er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Målet er blant annet å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Idrettslag kan søke til 40 utvalgte kommuner utlyst på kommunenes hjemmesider med egne søknadsfrister. Landsdekkende organisasjoner kan søke direkte til IMDi. 

Søknadsfrist: Februar årlig.

UDI forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn i asylmottak på vegne av Justisdepartementet.

En kan søke støtte til aktiviteter som gir en mer meningsfull hverdag for barn i asylmottak. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser.

UDI kan gi støtte til ulike aktiviteter, blant annet:   

 • kulturelle opplevelser 
 • hobbyvirksomhet 
 • fysisk aktivitet 
 • utflukter  
 • opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte senere, enten i Norge eller i hjemlandet.  

Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn, kan få tilskudd.

Søknadsfrist: 22. februar 2023

Målet med ordningen er å vise at mangfold er et positivt og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet. 

Prioritering av prosjekter:  
Ved tildeling av støtteordning prioriteres prosjekter som har følgende temaer: diskriminering, arbeid mot radikalisering, prosjekter som tar for seg endring og utvikling i organisasjonen, nyskapende prosjekter, og prosjekter som har som mål å skape felles møteplasser i lokalmiljø.  Maksimumsbeløp for støtteordningen er 75 000 kr.  


Hvem kan søke:  
Barne-og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge. 
Det er et krav om at barn og ungdom deltar aktivt i gjennomføringen av prosjektet.  
 

Du kan søke om støtte til flere ulike prosjekter i organisasjonen:  
I en tildelingsrunde har organisasjonen mulighet til å søke om støtte til flere prosjekter, det anbefales da å lage en prioritering. Søknader sendes gjennom LNU sin søknadsportal. 

 

Søknadsfrister: 1.mars, 1.juni, og 1.oktober. 

Les mer om LNU Mangfold og inkludering her.

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. 

Tilskuddsportalen har oversikt over ca. 1.500 søkbare tilskudd for lag og foreninger i Norge. En stor del av kommunene tilbyr gratis adgang for lokale lag og foreninger til denne portalen. Idrettslag kan sjekke www.tilskuddsportalen.no om sin kommune tilbyr adgang. Dersom kommunen ikke har tilgang, kan idrettsråd og idrettslag oppfordre sin kommune om å få det.

 • Les godt igjennom alle spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet/utlysningsbrevet. Dersom søknadsskjemaet har spørsmålssymbol bør dere trykke på disse hvis dere er usikker på hva de spør om. Noen søknadsskjema/utlysningsbrev har også en veileder. Les gjennom denne nøye før dere starter med å skrive søknaden.
 • Svar på det dere blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
 • Budsjett: Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Bruk «sekkeposter» i så liten grad som mulig.
 • Vekk interessen for deres prosjekt/arbeid! Få frem hvorfor de skal velge dere fremfor andre. Hvorfor er det viktig å få støtte til akkurat deres prosjekt/arbeid? Bruk gjerne konkrete eksempler. Samarbeider dere med andre? Hva ønsker dere å oppnå?
 • Ta kontakt med kontaktpersonen for støtteordningen/tilskuddsordningen dersom det er noe dere ikke forstår.

Kilde: Bufdirs tilskuddsordning "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Fond, direktorat, fylkeskommuner og kommuner har som regel en søknadsportal med et elektronisk søknadsskjema. Dersom dere vil søke om midler, må naturligvis følge feltene i disse skjemaene.

Dersom dere skal søke om midler til en finansieringskilde som ikke operer med eget søknadsskjema, kan punktene under være til hjelp. En søknad kan innebære noen få eller alle disse punktene. Dere må tilpasse søknaden til kriteriene til finansieringskilden.  

1. Tittel, dvs:

 • Prosjekttittel
 • Ditt organiasjonsledd. 
 • Gjerne et bilde.

2. Innledning

2.1 Bakgrunn for prosjektet

Fortell kort om ditt org.ledd og om nåsituasjon der. Beskriv og underbygg behovet eller problemet som ligger til grunn for prosjektet, og skisser mulige årsaker og mulige løsninger.  Presenter hvorfor det aktuelle prosjektet bør gjennomføres og hvilken relevans det har i denne sammenhengen. 

2.2 Målsetting for prosjektet.

Presenter overordnede mål og delmål for prosjektet. Prosjektets overordnede mål kan gjerne være bredt og ambisiøst. Delmålene bør være enkle, konkrete og målbare (SMARTE mål.). Delmålene må inngå i den planlagte evalueringen av prosjektet.

3. Plan og gjennomføring

3.1 Måloppnåelse og resultatvurdering

Beskriv hvordan måloppnåelse skal evalueres. Dette omfatter en beskrivelse av:

 • hvilke opplysninger/data (resultater) som skal innhentes for å vurdere om delmålene er nådd
 • hvordan opplysninger/data skal innhentes, herunder hvem som er ansvarlig for å samle dem inn, og ved hvilket tidspunkt det skal gjøres. (Skal du benytte spørreskjema? Registrering av aktive? Samtaler med målgruppen?
 • hvordan opplysningene/data skal analyseres og presenteres

3.2 Målgruppe for prosjektet

 • Beskriv prosjektets målgruppe og rekrutteringen av denne.
 • Dersom prosjektet skal rekruttere og inkludere deltakere, skal retningslinjer for hvem som kan være med i prosjektet beskrives. Antallet som skal inkluderes bør angis.
 • Ikke gap over for mange ulike målgrupper. Skriv konkret hvem de er og hvem dere skal kontakte for å nå ut til dem.

3.3 Tiltak/aktivitet

 • Beskriv innholdet i tiltakene/aktivitetene som inngår i prosjektet. Beskrivelsen må være detaljert nok til at andre som ikke er involvert i prosjektet får god forståelse av tiltakene/aktivitetene som skal gjennomføres, og slik at tiltakene/aktivitetene kan iverksettes eller videreføres av andre enn de som har vært direkte involvert i det aktuelle prosjektet.

3.4 Gjennomføring og framdriftsplan

 • Lag en framdriftsplan for hele prosjektperioden. F. eks slik: 

Start mnd/år

Slutt mnd/år

Milepæl/aktivitet

 

 

 

 • I framdriftsplanen må du lage en oversikt over hva du skal gjøre når. F. eks måned for måned eller sesong for sesong. Og planen må være for alle årene prosjektet skal pågå. 
 • Beskriv hvordan prosjektet planlegges gjennomført, inkludert hvor prosjektet skal finne sted, hvem som er ansvarlig for de ulike elementene, og når rekruttering, oppfølging og avslutning av prosjektet skal finne sted. Beskriv kort eventuelle forventede eller sannsynlige utfordringer, samt hvordan disse kan imøtegås.
 • Legg spesielt vekt på milepælene i prosjektet (eks. oppstart planlegging, oppstart rekruttering av deltakere, ferdigstilling av rapport etc.), og presenter også de viktigste milepælene i fremdriftsplanen under (legg til flere rader ved behov).

4. Andre opplysninger

4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn.

 • Prosjektbeskrivelsen bør ha en beskrivelse av etiske hensyn knyttet til prosjektet. Blant annet skal elementer som kan gi etiske bekymringer omtales. Personvernhensyn skal beskrives, og prosjekter som samler inn persondata skal angi hvordan data skal behandles og lagres.

4.2 Frivillighet

 • Beskriv planene for frivillig innsats, engasjement og bidrag i planlegging og/eller gjennomføring av prosjektet. Beskriv hvilken type frivillig innsats som ytes, samt hvem står for denne frivilligheten. Dersom frivillighet ikke er aktuelt skal dette begrunnes her.

4.3 Brukermedvirkning.

 • Beskriv hvordan brukere vil være involvert i planlegging og/eller gjennomføring/avslutning av prosjektet. Graden av brukermedvirkning kan variere i de ulike prosjektfasene, men er aktuell i hele løpet fra idéfase til avslutning med formidling/videreføring. Beskriv plan og system for involvering og medvirkning i de ulike fasene, herunder hvordan de er tiltenkt å bidra i formidling og videreføring av prosjektet.

4.4 Tilleggsfinansiering

 • Beskriv hvilke andre kilder til økonomisk og ikke-økonomisk støtte som prosjektet er avhengig av.

4.5 Formidling av resultater

 • Beskriv hvordan resultatene skal presenteres, formidles og publiseres. Og for hvem. Ditt særforbund? Kommunen? Andre organisasjoner? Internt?
 • Dersom det planlegges å utarbeide en rapport, publikasjon eller lignende skal dette omtales her.

4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn

 • Beskriv hvilke positive konsekvenser prosjektet er ventet å gi for målgruppen, andre involverte og befolkning/samfunn.

4.7 Videreføring

 • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å videreføres etter at prosjektperioden støttet av denne finansieringskilden er ferdig.
 • Skal prosjektet gå over til vanlig drift? Hvordan blir utgiftene dekket? Av medlemmene og frivillig arbeid? Av andre inntektskilder?

5.0 Referanseliste