friidrett.jpg

Norges idrettsforbund vil utbetale LAM midler umiddelbart til idrettslagene

66 prosent av LAM fordeles direkte til idrettslagene for å bidra til å bedre likviditetssituasjonen i idrettslagene.

I statsråd på torsdag 7.mai ble hovedfordelingen av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019 fordelt til idretts- og kulturformål. Som i fjor ble det avsatt 372 millioner kroner i Lokale aktivitetsmidler (LAM). Regjeringen fremholder selv at LAM er midler som idretten selv kan formidle raskt og direkte til sine lag og foreninger, og at disse midlene kan være spesielt viktige i denne tiden.

Norges idrettsforbund får tilbakemelding om at likviditetssituasjonen er for tiden svært krevende for mange idrettslag. Ønske om å utbetale LAM raskt og effektivt er også kommet fra flere idrettsråd. Norges idrettsforbund har derfor planer om at så snart vi har fått tildelingsbrev og beløp, umiddelbart blir iverksatt en fordeling av 66 prosent av dette beløpet basert på fjorårets tildeling til hvert idrettslag. For å sikre at eventuelle endringer lokalt blir ivaretatt, skal idrettsrådene fordele de resterende 34 %. Dette må skje mellom 15. august og 15. november 2020, slik at tallene fra samordnet rapportering kan benyttes som grunnlag. Nye idrettslag og evt. særskilte tiltak vil måtte bli prioritert da. Det er også viktig å merke seg at NIF for 2020 går bort fra kravet om at det er idrettsrådets årsmøte som må fastsette kriteriene for tildeling av LAM. På grunn av utfordringene med å avholde årsmøter, er det for 2020 styret i idrettsrådet som bestemmer kriteriene for fordeling av de ovennevnte resterende 34 prosent av LAM til idrettslagene i kommunene. NIF vil komme tilbake med ytterligere informasjon om dette, og om fordelingen av de siste 34 prosentene.

Nittedal idrettsråd vil etter sommeren fordele de resterende 34% av LAM midlene, slik at vedtaket som gjøres på årsmøtet om kriterier, blir oppfylt.