115 millioner blir fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, og ytterligere 10 millioner fordeles mellom idrettskretsene. Foto: Erik Ruud
115 millioner blir fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, og ytterligere 10 millioner fordeles mellom idrettskretsene. Foto: Erik Ruud

125 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet

Kr. 1.954.732 tilfaller idrettslagene i Lillestrøm kommune. KUD har satt av 125 millioner ved fordeling av årets spillemidler. Midlene skal gå til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i alderen 6-19 år.

Ekstra innsats i 2023
Tilskuddet er en ekstra innsats fra regjeringen i 2023 for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. Tilskuddet har enkle kriterier og midlene skal:

  • gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede
  • gi klubbene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Idrettsråd og idrettskretser bestemmer hvilke idrettslag som får tilskudd lokalt

Det er opp til idrettsråd og idrettskretser å velge metode for fordeling av midlene til idrettslag i sin kommune/fylke. Norges idrettsforbund vil motta tilskuddet fra Kulturdepartementet i løpet av mai, og midlene vil overføres til idrettslag så raskt som mulig etter dette. Lillestrøm idrettsråd vil fordele midlene i løpet av juni.

Styret i Lillestrøm idrettsråd vedtar hvordan midlene skal fordeles på idrettslagene, og Idrettsforbundet står for utbetalingen av midlene. 

 

Stor tillit til idrettsorganisasjonen
– Tildelingen av midlene viser stor tillit til idrettsorganisasjonens vurdering og bruk innenfor kriteriene. Idrettslag trenger hverken søke eller rapportere på bruken av midlene, og vi er veldig glade for at Kulturdepartementet har lyttet til idrettens tilbakemeldinger om at det er behov for en ubyråkratisk og så enkel ordning som mulig, sier idrettspresidenten. Vi vil nå sikre at midlene brukes på gode tiltak som virkelig treffer denne målgruppen best mulig, oppfordrer hun.

Se listen over fordeling mellom idrettsråd (115 millioner kroner) og idrettskretser (10 millioner) her.