Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Stimuleringsordningene for 2021: Idretten har blitt lyttet til

Regjeringen har lyttet til idrettens innspill om behov for endringer i stimuleringsordningene for 2021. - Dette er svært gledelig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Regjeringen varsler en justering av innretningen for den søknadsbaserte delen av stimuleringsordningene for idretten. Justeringen gir i større grad dekning for inntektsbortfall, slik det også ble gjort i kompensasjonsordningen i 2020.

Ifølge Kulturdepartementet vil organisasjonene fortsatt ha muligheten til å søke om dekning for merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangement og annen spesifisert aktivitet.

Her vil sammenligningsgrunnlaget være mot tilsvarende arrangement og aktivitet i en normalsituasjon. Det legges opp til en dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangement og aktiviteter, og 50 prosent for avlyste arrangement og aktiviteter.

For den delen av ordningen som omhandler breddeidretten, vil de foreslåtte endringene nå sendes til ESA for godkjenning.

- Det er meget positivt at denne delen av ordningen endres, og jeg opplever at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Nå vil våre idrettslag og arrangører både kompenseres for tapte inntekter og faste unngåelige kostnader, i tråd med innretningen i fjorårets kompensasjonsordninger. Dette er svært gledelig og samtidig helt nødvendig for å stå godt nok rustet når idretten nå etter hvert gjenåpnes, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Nå håper vi at ordningen går raskt gjennom i ESA slik at våre organisasjonsledd og arrangører kan starte søknadsprosessen raskest mulig. Jeg vet at det allerede er mange slunkne klubbkasser der ute. Det har jo ikke vært noen støtteordninger å søke på så langt i 2021. Utbetalingen av momskompensasjonsmidler er en viktig «nødhjelp» til klubbene, men på langt nær tilstrekkelig for å dekke likviditetsutfordringene for mange idrettslag, sier Kjøll.

En del av kompensasjonsordningene for 2021 utbetales etter samme nøkkel som momskompensasjonsordningene. Norges idrettsforbund søkte den 26. mars 2021 om denne kompensasjonen og fikk nylig innvilget 103 209 554 kroner. Dette utgjør 13,44% av det hvert organisasjonsledd mottok i momskompensasjon i 2020. Norges Idrettsforbund mottar pengene i løpet av 14 dager, og vil da foreta utbetalinger til organisasjonen umiddelbart.

Arrangører som benytter seg av den søknadsbaserte delen av stimuleringsordningene, vil bli fratrukket tilskuddet man eventuelt allerede har mottatt fra Norges Idrettsforbund etter momskompensasjonsnøkkelen.

Totalt er det bevilget 1 485 millioner kroner til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger: En bred stimuleringsordning og en ordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.