MIDLER TIL NYE TILBUD I UNGDOMSIDRETTEN I ARENDAL

På årsmøtet i idrettsrådet 2017 ble det vedtatt at «det settes av midler fra Lokale Aktivitets Midler (LAM) til utvikling av nye tilbud i ungdomsidretten for aldersgruppen 13 - 19 år. Målet med dette er å stimulere klubbene til nytenkning for å redusere frafallet og beholde flere i den organiserte idretten gjennom den viktige ungdomstiden.

Kriterier:
Idrettsrådet ønsker å stimulere til nye tiltak som f.eks. fleridrett/allidrett, basistrening, åpen hall eller andre lavterskeltilbud rettet mot ungdom. Det kan også være å starte opp helt nye tilbud eller lag. Midlene kan brukes til trener-/lederkurs, innkjøp av utstyr, aktivitetstiltak eller egne arrangement som f.eks. åpen hall e.l. for målgruppen. Søknadsbeløp inntil kr 30.000,- pr. klubb av en totalramme på ca. kr 70-80.000,-
Alle klubber som er medlem i Norges idrettsforbund og hjemmehørende i Arendal kommune kan søke.

Søknadsfrist: 24. august

Les mer her.